Contraventii si sanctiuni privind accizele si alte taxe speciale – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 449 din Codul Fiscal, constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii infractiuni, si se sanctioneaza urmatoarele: A.) Se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte: producerea de vinuri liniștite, sub limita de 1.000 hl de...

Impozitul pe venit – aspecte legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 58 din Codul Fiscal, urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului pe venit, conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili: persoanele fizice rezidente; persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania; persoanele fizice...

Formularele 208 si 209 vor fi modificate – comunicat ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ANAF anunta printr-un comunicat de presa ca formularele 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” vor fi modificate. Iata mai jos informatia...

Regimul special de scutire a TVA-ului pentru intreprinderile mici – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica...

Modificari aduse Ordinul 1802/2014 de Ordinul 166/2017 cu aplicare din 31.01.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică...

Care sunt veniturile neimpozabile ale unui ONG ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 7 pct. 24 din Codul Fiscal, organizatiile nonprofit (ONG) reprezinta orice asociatie, fundatie, casa de ajutor reciproc sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru...

7 situatii in care contractul individual de muncă poate fi suspendat din initiativa salariatului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la...

Care este ordinea in care sunt supuse sechestrarii si valorificarii bunurile urmaribile proprietatea debitorului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului de procedură fiscală, ordinea în care sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de executare silită, este următoarea: a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie...

Pe durata cercetarii disciplinare prealabile contractul individial de munca trebuie suspendat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 261 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 7 iulie 2016 contractul individual de munca nu se suspenda pe durata cercetarii disciplinareprealabile. Prin Decizia Curtii Constitutionale nr....

Pauza de masa şi repausul zilnic-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.134 din Codul Muncii in cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază...

Repausul saptamanal- prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 137 din Legea 53/2003 Codul Muncii repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte...

Inventarierea – masuri organizatorice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP  nr. 2861/2009, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: a.) inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiune a bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: gestioneaza bunuri si in alte locuri...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Corectarea erorilor din situatiile financiare a persoanelor juridice fara scop patrimonial – modificari legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul OMFP nr. 450/2016 privind procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial a fost modificata de OMFP nr. 543/2017. Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale...

Constituirea garantiilor de catre gestionari – Legea nr. 22/1969

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 22/1969, orice gestionar are obligatia de a constitui o garantie in numerar. Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc, in functie de natura si valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice si conditiile in care este obligatorie si constituirea unor garantii suplimentare, constand din: afectarea...

Recunoastere in contabilitate a veniturilor din vanzarea bunurilor conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi. Recunoasterea in contabilitate...

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor – prevederi 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit codului fiscal, venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent...

Sfera de cuprindere a impozitului pe venit – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, impozitul denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri: In cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei; In cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele prevazute la...

Registru general de evidenta a salariatilor-termene de inregistrare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau...