Pauza de masa şi repausul zilnic-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.134 din Codul Muncii in cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază...

Repausul saptamanal- prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 137 din Legea 53/2003 Codul Muncii repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte...

Inventarierea – masuri organizatorice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP  nr. 2861/2009, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: a.) inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiune a bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: gestioneaza bunuri si in alte locuri...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Corectarea erorilor din situatiile financiare a persoanelor juridice fara scop patrimonial – modificari legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul OMFP nr. 450/2016 privind procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial a fost modificata de OMFP nr. 543/2017. Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale...

Constituirea garantiilor de catre gestionari – Legea nr. 22/1969

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 22/1969, orice gestionar are obligatia de a constitui o garantie in numerar. Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc, in functie de natura si valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice si conditiile in care este obligatorie si constituirea unor garantii suplimentare, constand din: afectarea...

Recunoastere in contabilitate a veniturilor din vanzarea bunurilor conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi. Recunoasterea in contabilitate...

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor – prevederi 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit codului fiscal, venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent...

Sfera de cuprindere a impozitului pe venit – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, impozitul denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri: In cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei; In cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele prevazute la...

Registru general de evidenta a salariatilor-termene de inregistrare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau...

Inventarierea – masuri organizatorice luate de catre comisia de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2861/2009, in vederea efectuarii inventarierii, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: -gestioneaza...

Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial-proiect de lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Finantelor publice a fost publicat in data 24.03.2017 un  proiect de ordin prin care  se propune modificarea și completarea unor prevederi cuprinse în Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale șiraportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice...

Calculul si plata impozitului pe profit in cazul contribuabililor care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic-exempul practic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Un contribuabil a optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, în anul 2016, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Astfel, contabil, exercițiul financiar este perioada 1 august 2016 – 31 iulie 2017. Potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, optează și pentru modificarea anului...

Cheltuieli privind sponsorizarea – Legea nr. 32/1994

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este sponsorizarea? Potrivit Legii nr. 32/1994, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul...

Noi reglementari legislative privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 21.03.2017 a fost publicata Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, lege care va intra in vigoare incepand cu data de 20 mai 2017, adica in 60 de zile de la publicare. Legea nr.16/2017 aduce lamuriri suplimentare in ceea ce...

Completarea si transmiterea registrul electronic de evidenta al salariatilor REVISAL de catre un prestator extern- obligatii angajator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrul electronic de evidenta al salariatilor REVISAL prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,...

Reguli privind asocierile fara personalitate juridica – prevederi 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal 2017, in cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care trebuie cuprinda aspecte referitoare la: partile contractante; obiectul de activitate si sediul asociatiei; contributia asociatilor in bunuri...

Recuperarea indemnizatiilor suportate din FNUASS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul sau entitatea asimilata angajatorului poate solicita recuperarea sumelor ce reprezinta indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii prin depunerea unei solicitari scrise  insotite de documente justificative la registratura Casei de Asigurari de Sanatate...

Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii – Legea 67/2006

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cedent – este persoana care isi pierde calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;. Cesionar – este persoana care dobandeste calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale...