Inventarierea – masuri organizatorice luate de catre comisia de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2861/2009, in vederea efectuarii inventarierii, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: -gestioneaza...

Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial-proiect de lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Finantelor publice a fost publicat in data 24.03.2017 un  proiect de ordin prin care  se propune modificarea și completarea unor prevederi cuprinse în Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale șiraportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice...

Calculul si plata impozitului pe profit in cazul contribuabililor care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic-exempul practic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Un contribuabil a optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, în anul 2016, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Astfel, contabil, exercițiul financiar este perioada 1 august 2016 – 31 iulie 2017. Potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, optează și pentru modificarea anului...

Cheltuieli privind sponsorizarea – Legea nr. 32/1994

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este sponsorizarea? Potrivit Legii nr. 32/1994, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul...

Noi reglementari legislative privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 21.03.2017 a fost publicata Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, lege care va intra in vigoare incepand cu data de 20 mai 2017, adica in 60 de zile de la publicare. Legea nr.16/2017 aduce lamuriri suplimentare in ceea ce...

Completarea si transmiterea registrul electronic de evidenta al salariatilor REVISAL de catre un prestator extern- obligatii angajator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrul electronic de evidenta al salariatilor REVISAL prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,...

Reguli privind asocierile fara personalitate juridica – prevederi 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal 2017, in cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care trebuie cuprinda aspecte referitoare la: partile contractante; obiectul de activitate si sediul asociatiei; contributia asociatilor in bunuri...

Recuperarea indemnizatiilor suportate din FNUASS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul sau entitatea asimilata angajatorului poate solicita recuperarea sumelor ce reprezinta indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii prin depunerea unei solicitari scrise  insotite de documente justificative la registratura Casei de Asigurari de Sanatate...

Venituri obtinute din conventii civile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 01.01.2016 in Codul Fiscal nu mai exista termenul de  “conventie civila”, si de asemenea, nu exista nici instructiuni concrete de tratament al veniturilor realizate din contracte cu persoane fizice. Cum se procedeaza in acest sens? Veniturile obţinute din contracte civile pot fi incadrate in categoria...

Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii – Legea 67/2006

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cedent – este persoana care isi pierde calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;. Cesionar – este persoana care dobandeste calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale...

Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca  pe durata nedeterminata se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale...

Autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea unei facturi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea unei facturi, indiferent că este pe suport hârtie sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii până la sfârșitul perioadei de stocare a facturii. Fiecare persoană impozabilă stabilește modul de garantare a autenticității originii,...

Obligatia angajatorilor de a comunica situatia locurilor de munca vacante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca...

Contabilitatea operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asociere in participatie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Codul Civil defineste la art. 1949 contractul de asociere în participaţie ca fiind  contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. Asocierea în participaţie nu poate dobândi personalitate juridică...

Raspunderea disciplinara a salariatului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită...

Modificarea si completarea clasificarii ocupatiilor din Romania – proiect de lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a propus un proiect de lege cu privire la modificarea si completarea clasificarii ocupatiilor din Romania. Prin acest proiect de lege, se doreste a se completa codul COR cu noi 28 de ocupatii practicate in cadrul economiei nationale astfel: asistent atragere fonduri – 333914 auditor...

Persoana impozabila si activitatea economica din punct de vedere al Codului Fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități. Activitățile economice cuprind activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile...

Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romanaie a  Partea I nr. 103 din 06.02.2017 a fost publicat Ordinul nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice...

Venituri din activitatile independente – prevederi legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 227/2015 (ultima actualizare Legea nr. 2/12 ianuarie 2017), “veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o...

Declaratia recapitulativa – modificari legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, la art. 325 aliniatul (3) din Codul Fiscal 2016 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Declaraţia recapitulativă cuprinde următoarele informaţii: a) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din România, pe baza căruia respectiva persoană a efectuat livrări intracomunitare...