16 august 2022 termenul pentru depunerea situatiilor financiare semestriale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat, AJFP Vrancea, 26 iulie 2022

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Prevederile se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
Încadrarea în criteriile menţionate se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2022, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.
Raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Baza legală: OMF 1.669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr.723/19.07.2022

Articole similare

Comentariul tau aici