71 de noutati legislative in 2014 ! Citeste rezumatul anului

Ianuarie

1.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat M.Of.nr. 2 din 6 ianuarie 2014

2.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“, publicat in M.Of.nr. 10 din 8 ianuarie 2014

3.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind privind modificarea anului fiscal“ , publicat M.Of.nr. 10 din 8 ianuarie 2014

4.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile a fost publicat M.Of.nr. 6 din 7 ianuarie 2014. Click aici pentru a vedea modificarile aduse Ordinului 3055/2009.

5.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală a fost publicat M.Of.nr. 14 din 9 ianuarie 2014

  • 6.HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern a fost publicată in M.Of.nr. 17 din 10 ianuarie 2014
  1. Ordinul MFP nr. 35/2014 privind modificarea OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor a fost publicat in M.Of. nr. 36 din 16 ianuarie 2014

Februarie

8.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”, publicat în Monitorul Oficial nr. 103 din 11.02.2014

  1. Hotărârea Guvernului nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2014.

Prin aparitia noilor prevederi legale aduse de HG 77/2014, care actualizeaza normele de aplicare a Codului fiscal, se produc schimbari in marea majoritate a procedurilor fiscale pentru toate impozitele principale din Codul fiscal.

Click aici pentru detalii.

10.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 223/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 114 din 17.02.2014.

Click aici pentru detalii.

11.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 235/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 133 din 24.02.2014.

Mai multe detalii pot fi gasite aici.

12.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 256/2014 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial nr. 135 din 25.02.2014

Pentru anul fiscal 2014, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4%.

13.OUG nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare a fost publicată M.Of. nr. 151 din 28 februarie 2014.
-Prin aceasta ordonanta se aduc modificari elementelor care pot fi considerate mijloace de proba. Astfel, constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audiovideo, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege.
– legat de certificarea declaraţiilor fiscale :contribuabilii pot opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.
– se aduc si prevederi speciale privind rambursarea TVA

Martie

14.Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 190/2014 şi al preşedintelui Institutului naţional de statistică nr.76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 160 din 05.03.2014;

15.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 295/2014 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 2595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 172 din 11.03.2014

16.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 380/2014 privind modificarea OPANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 14.03.2014

17.Hotărârea Guvernului nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 24.03.2014.

18.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 443/2014pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 216 din 26.03.2014.

Aprilie

19.OUG nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată M.Of.nr. 308 din 25 aprilie 2014
– Prin aceasta ordonanta se abroga vechiul articol 19.2 din CF cu prevederile privind scutirea de impozit a profitului reinvestit si se introduce un nou articol, articolul 19.4 « Scutirea de impozit a profitului reinvestit » care se aplica de la 1 iulie 2014.
20.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 270 din 11.04.2014, afişat în data de 14 aprilie 2014
– Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală. (click aici pentru prevederi )

21. Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 07.04.2014.

– Se precizeaza care sunt etapele încadrării în categoria de risc fiscal ;

– Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, la acelaşi contribuabil, se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.

 

Mai

22.Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 355 din 14.05.2014

23.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 360 din 15.05.2014

Ordinul prevede ca incepând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 decembrie 2015 se suspendă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

24.S-a publicat valoarea indexata a tichetelor de masa si de cresa pe semestrul 1 2014. Valorile raman la 9,35 lei si respectiv 430 lei. Baza legala : Ordinul 698 si Ordinul 699 publicate in M.Of.362/16.05.2014.

25.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial nr. 361 din 16.05.2014.

Acest formular se utilizează pentru:

– depunerea în numerar a veniturilor bugetare, impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
– depunerea de către instituţiile publice a veniturilor încasate prin casieria proprie, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

26.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 377 din 21.05.2014, afişată în data de 22 mai 2014

Pe langa reglementarile legate de diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare , ordonanta prevede ca la operatorii economici la care statul este acţionar integral sau majoritar, se poate aproba, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF şi obligaţiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat.

27.Hotărârea Guvernului nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 384 din 23.05.2014.

28.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 388 din 26.05.2014.

29.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 “Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”, publicat în Monitorul Oficial nr. 389 din 27.05.2014

30.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, publicat în Monitorul Oficial nr. 390 din 27.05.2014

Iunie

31.Ordinul nr. 1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale –M.Of. nr. 462 din 24.06.2014

32.Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale – M.Of. 455 din 23.06.2014

33.Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante – M.Of. nr. 454 din 20.06.2014

34.Ordinul nr. 1296/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal –M.Of. nr. 412 din 03.06.2014

35.Ordinul nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii-M.Of. nr.407/02.06.2014.

Iulie

36.Ordinul ANAF nr. 1847/2014 M.Of. nr 35 din 18.07.2014 care a intrat in vigoare in 18.07.2014 aproba urmatoarele proceduri:

Procedura de declarare a contribuabililor inactivi
-Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi din 01.07.2014
-Procedura de îndreptare a erorilor materiale
-Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radia.

37.Ordinul nr. 1421/2014 ANAF- publicat in M.Of. 529 din 16.07.2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

38.Ordinul nr. 685/2014 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, in vigoare de la 02.07.2014, publicat in M.Of. nr. 490 din 02.07.2014.

Prin acest ordin se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, privind participarea operatorilor economici sub pavilion naţional la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi evenimente promoţionale în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b) au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;
c) produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;
d) în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul, aşa cum este definit prin termenul de “întreprindere unică” la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, nu a beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
e) nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
f) la data depunerii cererii de înscriere pentru participare la târgul internaţional nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale;
g) nu sunt consideraţi a fi firme în dificultate;
h) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
i) au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare;
j) numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an;
k) pot face dovada că au depus, în prealabil, garanţia de participare în valoare de 2.000 lei;
l) sunt respectate de către solicitant prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanţi la Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, în cazul prezenţei acestuia la astfel de acţiuni anterioare.

39.Ordinul nr. 1742/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul ANAF-in vigoare de la 1 iulie 2014.
Formularele şi imprimatele cu vechea siglă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor folosi până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2014.

40.Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor , in vigoare de la 07.07.2014
La grupele de varsta apare o mica modificare in sensul ca inainte la grupa mare erau incadrati copiii intre 2-3 ani, iar acum sunt incadrati cei peste 2 ani (dispare limita superioara).
Astfel, acum grupele sunt:
a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
c) grupa mare, peste 2 ani.

41 Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului , in vigoare de la 06.07.2014.

Prevederi :
• Ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, denumită în continuare liberul, se acordă în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia.
• Titularii dreptului la liber (părinţii, respectiv reprezentanţii legali ai copilului, asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat) au dreptul la liber pentru îngrijirea sănătăţii copilului, fără obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.
• Sunt consideraţi copii minori aflaţi în îngrijirea şi întreţinerea părinţilor sau a reprezentanţilor legali cei cu vârste cuprinse între 0-18 ani.
• Liberul se acordă la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat.
• Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.
• Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul unui singur copil.
• Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.
• În cazul în care niciunul dintre părinţi, respectiv dintre reprezentanţii legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic.
• În cazul mai multor cereri simultane din partea angajaţilor pentru acordarea liberului, care depăşesc 5% din numărul total de angajaţi, angajatorul va programa, prin rotaţie, zilele lucrătoare libere, astfel încât să nu îi fie afectată activitatea.
• Nerespectarea de către angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează de către Inspecţia Muncii cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 lei.

42.In 22.07.2014 a fost publicat PDF-ul pentru raportarile semestriale si actualizat in 23.07.2014.
Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici a fost publicat in M.Of din 21.07.2014.

De la 1 iulie se aplica urmatoarele:

  • Salariul minim pe economie se modifica la 900 de lei;
    • Se abroga prevederea privind scutirea de a impozit a profitului reinvestit (art. 19.2 din codul fiscal se inlocuieste cu art. 19.4 cu acelasi nume)

Acest articole prevede pe scurt ca:

– Profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind mijloacele fixe, este scutit de impozit.
– Pentru echipamentele tehnologice care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.
– Prevederea se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi.
– Contribuabilii care beneficiază de scutire au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani
– Contribuabilii care beneficiază de scutire nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.

 

August

43.Ordinul nr. 2323/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid a fost publicat in M.Of. nr. 581 /04.08.2014.

44.Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare fost publicata in M.Of. 579 din 04.08.2014.

 

Septembrie

Iata pe scurt principalele noutati ale lunii septembrie 2014:

45.Trezoreria va accepta plata cu cardul

46.Modificarea legii privind indemnizatia de crestere a copilului

47.Modificarea CAS este publicata in Monitorul Oficial

48.Ordinul nr. 1210/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014, publicat in M.Of. nr. 682/18.09.201- Citeste aici.

49.Ordinul nr. 1234/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 , publicat in M.Of. nr. 682/18.09.201-Citeste aici.

50.Ordinul nr. 1239/2014 privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor şi personalului contractorilor, publicat in M.Of. 681 din 18.09.2014.

51.Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1191/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 (M. O. 670 din 12 septembrie 2014);

52.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România (M. O. 672 din 12 septembrie 2014)

53.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) (M. O. 672 din 12 septembrie 2014)

54.Ordinul nr. 2783/2014 pentru aprobare a Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO(M. O. 673 din 12 septembrie 2014)

56.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1104/2014 privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice (M. O. 645 din 2 septembrie 2014).

57.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice (M. O. 646 din 2 septembrie 2014).

58.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1090/2014 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (M. O. 658 din 8 septembrie 2014).

Octombrie

Legislatie care se aplica incepand cu 1 octombrie 2014

  • se reduce CAS angajator cu 5% incepand cu salariile aferente lunii octombrie 2014.

59.Ordinul nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor – in vigoare din 02.10.2014. 

Pentru operaţiunile de plăţi în relaţia cu instituţiile de credit se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către BNR şi se stabilesc prin reglementări ale BNR şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi.
Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont se percepe un comision lunar de 5,00 lei. În situaţia în care în soldul conturilor respective nu există suficiente disponibilităţi care să permită debitarea cu valoarea comisionului, unităţile Trezoreriei Statului debitează conturile respective cu suma existentă în sold astfel încât acesta

60.Hotărârea nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină -in vigoare de la 07.10.2014

În urma votului valabil exprimat de către auditorii financiari, reprezentanţi aleşi la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, s-au ales Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, Comisia de auditori statutari şi Comisia de disciplină, cu următoarea structură:

  1. a) Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România: Botez Daniel, Dănescu Tatiana, Dincă Ana, Iordache Elena, Kameniczi Iosif Cornel, Kiss Clemente, Mihăilescu Ciprian-Teodor, Minda Ioan, Orzescu Scarlat, Păunescu Mirela şi Radu Gabriel.
  2. b) Comisia de auditori statutari: Nacu Anişoara, Manolache Mihail şi Ţurlea Eugeniu.
  3. c) Comisia de disciplină: Manole Ion – membru titular, Ungureanu Mihai Aristotel – membru titular, Grecea Annee-Marie – membru supleant şi Ştefănuţ Gheorghe – membru supleant.

61.Ordinul nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii -in vigoare de la 07.10.2014.
Ordinul prevede ca sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi de DGRFP Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înfiinţat. Inainte,  legislatia prevedea ca sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile în a căror rază teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea.
62.Hotărârea nr. 8/2014 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2014 -in vigoare de la 09.10.2014
Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul Bucureşti la data de 15 noiembrie 2014. Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 10 noiembrie 2014.

63.Ordinul nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri – in vigoare de la 21.10.2014

64.Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi -in vigoare de la 22.10.2014
Prevederi :
Se aprobă Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat. Prin Program persoanele fizice pot achiziţiona un singur autoturism.

65.Procedura de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea ANAF din 16.10.2014 – in vigoare de la 22.10.2014

 

Noiembrie

66.Ordinul nr. 2207/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

– stabileste valoarea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014- la 9.35 lei;

67.Ordinul nr. 2208/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV
-stabileste valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2014 – la 440 lei;

68.Ordinul nr. 567/2014, Institutul Naţional de Statistică – INS
Ordinul nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2015 sunt  900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Click aici pentru detalii.

69.Hotărârea nr. 51/2014, Camera Auditorilor din România – CAR-pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

70.Hotărârea nr. 54/2014, Camera Auditorilor din România – CAR -pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
71.Hotărârea nr. 3/2014, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România – UNPIR -pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

Articole similare

Comentariul tau aici