A fost publicat proiectul procedurii de aplicare a deciziei nr 2/2015 a Comisiei Fiscale Centrale

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.2/2015, precum și a modelului și conţinutului formularului “Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor” a fost publicat pe site-ul ANAF in sectiunea Transparenta decizionala in data de 05.10.2015

  Potrivit referatului de aprobare, in conformitate cu prevederile art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor au calitatea de contribuabil la sistemul public de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.

  Potrivit Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.2/2015, privind interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate următoarele categorii de persoane fizice:

   – persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării.

  Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;

  – persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa întrun stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

  Faţă de cele de mai sus, în vederea derulării în mod unitar a procesului de stabilire a obligaţiilor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele:

  a) aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.2/2015,

  b) aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor”;

   c) aprobarea instrucţiunilor de completare a formularului “Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței” şi a caracteristicilor de tipărire ale acestuia;

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: