Accesul la stagiul CAFR in baza titlului de doctor in contabilitate

 

Hotarare CAFR nr. 53 din 22.11.2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilității.

Având în vedere prevederile:

• art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 22 noiembrie 2012, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 – Se aprobă Procedurile privind echivalarea testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilității, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Horia Neamțu

București, 22 noiembrie 2012. Nr. 53.

Proceduri privind echivalarea testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilității

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. – În cuprinsul și în înțelesul prezentelor proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) Camera – Camera Auditorilor Financiari din România;

b) test de acces la stagiu – test de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) studii universitare de doctorat – ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor;

d) IOSUD – instituție organizatoare de studii universitare de doctorat – instituția care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat.

Art. 2. – Camera, potrivit prevederilor legale, poate acorda excepții de la:

– vechimea de 4 ani în domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare;

– testul de acces la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Criterii care stau la baza echivalării unui program de doctorat cu testul de acces la stagiu

Art. 3. – Camera acordă echivalarea testului de acces la stagiu cu un program de doctorat în domeniul contabilității.

Art. 4. – Instituția de învățământ superior care solicită echivalarea unui program de doctorat pe care îl organizează cu testul de acces la stagiu, organizat de Cameră, va depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari un dosar care va conține:

a) cerere prin care să se solicite echivalarea programului de doctorat cu testul de acces la stagiu;

b) documentul care atestă acreditarea IOSUD de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) lista cu domeniile programului de doctorat pentru care instituția de învățământ superior este acreditată;

d) curricula pentru programul de doctorat din domeniul menționat la art. 3;

e) regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat al instituției care solicită echivalarea.

Art. 5. – Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere către Consiliul Camerei, care va emite hotărârea finală.

Art. 6. – În cazul în care dosarul depus de instituția de învățământ superior este aprobat, Camera va încheia un protocol-cadru cu facultățile care organizează respectivele programe de doctorat, pentru echivalarea testului de acces la stagiu, începând cu anul în care instituția de învățământ a fost acreditată pentru organizarea respectivului program de doctorat. Protocolul semnat de reprezentantul legal al Camerei va fi transmis instituției de învățământ superior în dublu exemplar, urmând ca un exemplar semnat de ambele părți să fie retransmis Camerei.

Art. 7. – Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari poate solicita instituției de învățământ superior și alte documente necesare analizării dosarului depus la Cameră.

CAPITOLUL III Exceptarea de la testul de acces la stagiu

Art. 8. – O persoană care posedă o diplomă universitară sau o calificare echivalentă în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, poate fi exceptată de la susținerea testului de acces la stagiu, în baza unui protocol încheiat între Cameră și unitatea de învățământ care a eliberat acea diplomă, respectiv între Cameră și organismul profesional sau o altă entitate care a organizat examene la un nivel echivalent celor universitare.

Art. 9. – Persoanele care doresc exceptarea de la testul de acces la stagiu, ca urmare a obținerii titlului de doctor în domeniul menționat la art. 3, pentru care s-a încheiat un protocol de colaborare între Cameră și instituția de învățământ care a organizat programul de doctorat, vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de exceptare de la testul de acces la stagiu;

b) planul individual de doctorat, din care să rezulte domeniul fundamental, domeniul de doctorat, tema tezei de doctorat și disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate;

c) copie de pe actul de identitate;

d) copie legalizată a diplomei de doctor, acreditată IOSUD, de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, sau adeverință în original, în cazul în care diploma nu a fost eliberată;

e) acte care atestă vechimea de 4 ani în domeniul financiar-contabil (copie de pe cartea de muncă, însoțită de adeverință, acolo unde este cazul).;

f) certificat de cazier judiciar în perioada de valabilitate;

g) dovada achitării taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, stabilită prin norme ale Camerei.

Art. 10. – O persoană care posedă o diplomă universitară la nivel de doctor, conform prevederilor prezentelor proceduri, poate solicita exceptarea de la testul de acces la stagiu în termen de 10 ani de la finalizarea programului de doctorat.

Art. 11. – Potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe toată durata activității, studentul-doctorand beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă, de la înscriere și până la susținerea publică a tezei de doctorat. Vechimea se poate dovedi în acest caz cu diploma de doctor.

Art. 12. – Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere către Biroul permanent al Camerei, care va emite decizia finală. Rezultatul va fi publicat pe site-ul Camerei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari. Termenul de contestație referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de soluționare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestației.

Art. 13. – În cazul respingerii solicitării de exceptare, Camera va restitui solicitantului 75% din taxa de echivalare a testului de acces la stagiu.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 14. – Prezentele proceduri se aplică începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articole similare

Comentariul tau aici