Acordarea statutului de operator economic autorizat – O 1486/2016

Ordinul nr. 1486/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat a fost publicat in MOF nr. 337/03.05.201

Statutul de operator economic autorizat poate fi solicitat de operatorii economici definiţi la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, care îndeplinesc criteriile enunţate la articolul 39 din actul normativ menţionat anterior.
Statutul de operator economic autorizat se atestă prin emiterea autorizaţiilor prevăzute la art. 38 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
Autorizaţiile de operator economic autorizat, denumite în continuare autorizaţii AEO, sunt codificate astfel:
a) Autorizaţie AEO – Simplificări vamale (AEOC) – care permite titularului să beneficieze de anumite simplificări prevăzute de legislaţia vamală şi care se acordă în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a)-d) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
b) Autorizaţie AEO – Securitate şi siguranţă (AEOS) – care permite titularului să beneficieze de facilităţi în materie de securitate şi siguranţă, aplicate la intrarea sau la ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a), b), c) şi e) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
Autorizaţiile menţionate mai sus pot fi deţinute în acelaşi timp, prin eliberarea unei autorizaţii combinate.
Titularii de autorizaţii AEO de tip AEOS şi de tip combinat AEOC/AEOS beneficiază de facilităţi în ceea ce priveşte controalele vamale referitoare la securitate şi de acordurile de recunoaştere reciprocă (MRA), cu ţările din afara UE.
Statutul de operator economic autorizat este acordat la solicitarea operatorilor economici prin eliberarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor a unei autorizaţii AEO, în baza evaluării rezultatelor obţinute în urma unui proces de auditare al solicitantului.
Solicitarea are forma unei cereri tipizate prevăzută în anexa 6 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei. Modelul cererii se regăseşte pe site-ul www.customs.ro, secţiunea “Formulare”.
Cererea este însoţită obligatoriu de următoarele documente:
a) chestionarul de autoevaluare AEO. Modelul acestuia şi instrucţiunile de completare se regăsesc pe site-ul www.customs.ro, secţiunea “Formulare”;
b) certificatul de înregistrare al operatorului economic, în copie;
c) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în copie;
d) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autorităţile vamale;
e) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic, responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;
f) cazierul fiscal şi certificatul de atestare fiscală, eliberate de autoritatea fiscală competentă;
g) o declaraţie pe propria răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic prin care se obligă:
să notifice ANAF – Direcţiei Generale a Vămilor orice modificare survenită în activitatea pe care urmează să o desfăşoare, legată de operaţiunile pe care trebuie să le reglementeze autorizaţia AEO sau de informaţiile transmise iniţial care au stat la baza eliberării autorizaţiei AEO;
să informeze ANAF – Direcţia Generală a Vămilor cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile în care apare o modificare a condiţiilor de acces la informaţii sau a modalităţilor prin care informaţiile respective sunt făcute disponibile;
h) o declaraţie pe proprie răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic din care să reiasă că proprietarii/acţionarii principali sunt/nu sunt cunoscuţi de către autorităţile vamale pentru abateri anterioare.
Cererea, însoţită de documentele enumerate mai sus, se transmite în format letric la registratura ANAF – Direcţia Generală a Vămilor, Bucureşti şi în format electronic la adresa “aeo_ro@customs.ro”.
În urma verificării îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond Direcţia Generală a Vămilor informează în scris solicitantul despre decizia luată privind acceptarea sau respingerea cererii de acordare a statutului de operator economic autorizat. În cazul respingerii, autoritatea emitentă motivează decizia luată.


Articole similare