Ajutor minimis pentru cresterea competitivitatii produselor industriale

Ordinul nr. 858/2014 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” a fost publicat in M.Of. nr. 562 din 29.07.2014

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

Aceasta schema este cu finanţare de la bugetul de stat si se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, pentru industria prelucratoare.

Art. 5.Scopul schemei de ajutor de minimis

-creşterea competitivităţii produselor industriale prin sprijinul acordat întreprinderilor, de la bugetul de stat, pentru:

a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit – EMAS;
b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;
c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;
d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;
e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetaredezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;
g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

Domeniul de aplicare

– se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008.

Nu se aplică:

a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Condiţii de eligibilitate pentru solicitanţi

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative care îşi desfăşoară activitatea în România;
b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor Publice;
c) să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;
e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
f) să nu se afle în dificultate conform Comunicării Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
g) întreprinderea unică să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro;
h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
i) să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;
j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;
k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului;
l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, ;
m) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe;
n) să îndeplinească alte condiţii specificate în Ghid, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Criterii de eligibilitate a proiectelor

Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
a) să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la art. 5;
b) să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;
c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare;
d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;
e) dimensiunea finanţării solicitate, pentru activităţile menţionate la art. 5, trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:
– 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 50% cofinanţare din surse proprii ale
beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)- f);

– 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 70% cofinanţare din surse proprii ale
beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. g);

– 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 55% cofinanţare din surse proprii ale
beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. h);

f) să se încadreze în condiţiile specificate în contractul de finanţare.

Valoarea ajutorului

Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis este de 50% pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)-f), 30% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) şi, respectiv, 45% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h), indiferent de beneficiar.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 65.000.000 lei. Repartiţia estimativă pe ani este următoarea:

1. 2014 : 5.000.000 lei
2. 2015:  10.000.000 lei
3. 2016: 10.000.000 lei
4. 2017: 10.000.000 lei
5. 2018 : 10.000.000 lei
6. 2019:  10.000.000 lei
7. 2020 : 10.000.000 lei
8. TOTAL:  65.000.000 lei
Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de ajutor de minimis este 600.

 

Articole similare

Comentariul tau aici