Arhivarea documentelor in forma electronica

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică a fost republicata in M. Of. nr. 138 din 25.02.2014.

Aceasta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.

Principalele prevederi:

• Operaţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor în formă electronică se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor în vigoare privind conservarea, accesul şi protecţia informaţiei cu caracter public sau privat.

• Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor în formă electronică nu este supusă niciunei autorizări prealabile şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare. Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor legate de arhivarea documentelor în formă electronică, persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de arhivare electronică au obligaţia de a notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire la data începerii acestor activităţi.

• Crearea arhivei electronice

Primirea unui document în formă electronică în arhiva electronică este condiţionată de îndeplinirea următoarelor cerinţe:

– semnarea documentelor în formă electronică, cu semnătura electronică extinsă a titularului dreptului de dispoziţie asupra documentului, denumită în continuare semnătură electronică;

– valabilitatea semnăturii electronice a titularului dreptului de dispoziţie asupra documentului;

– depunerea cheii de criptare şi decriptare pentru documentele criptate care cad sub incidenţa Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

– transmiterea informaţiilor de mai jos:

a) proprietarul documentului în formă electronică;

b) emitentul documentului în formă electronică;

c) titularul dreptului de dispoziţie asupra documentului;

d) istoricul documentului în formă electronică;

e) tipul documentului în formă electronică;

f) nivelul de clasificare a documentului în formă electronică;

g) formatul digital în care este arhivat documentul în formă electronică;

h) cuvintele-cheie necesare identificării documentului în formă electronică;

i) elementele de localizare a suportului fizic;

j) identificatorul unic al documentului în formă electronică, în cadrul arhivei electronice;

k) data emiterii documentului;

l) data arhivării;

m) termenul de păstrare a documentului.

• Administratorul arhivei electronice este obligat să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor în formă electronică, intrate în arhiva electronică în cadrul unui registru în formă electronică.

• În cazul în care arhiva electronică conţine sau urmează să conţină documente clasificate, administratorul arhivei electronice trebuie să îndeplinească condiţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate.

Consultarea arhivei electronice

Regimul de acces la un document în formă electronică, precum şi modificarea acestuia se stabilesc exclusiv de către titularul dreptului de dispoziţie asupra documentului printr-un act, care va fi semnat atât de titularul dreptului de dispoziţie asupra documentului, cât şi de administratorul arhivei electronice. Administratorul arhivei electronice este obligat să respecte regimul de acces la document atât la arhivare, cât şi la acordarea accesului la documentul în formă electronică din arhivă.

• Administratorul arhivei electronice are următoarele obligaţii:

a) întreţinerea arhivei electronice;

b) crearea unei arhive electronice de siguranţă, care să cuprindă toate documentele în formă electronică arhivate şi care se actualizează permanent off-line;

c) utilizarea unui sistem de securitate omologat, care să garanteze integritatea, securitatea şi, unde este cazul, confidenţialitatea documentelor în formă electronică arhivate;

d) asigurarea redării oricărui document în formă electronică conţinut în arhivă;

e) asigurarea distrugerii documentelor a căror perioadă de arhivare a expirat;

f) notificarea autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, cu cel puţin 60 de zile înainte, a intenţiei de încetare a activităţii, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. În acest caz, administratorul arhivei electronice are obligaţia de a transfera arhiva electronică către alt furnizor de servicii de arhivare electronică, cu acordul autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.

 

Articole similare

Comentariul tau aici