Asociatii si fundatii

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Ordonanta nr. 26 din 30 ianuarie 2000 actualizata – cu privire la asociatii si fundatii

  Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii.

  Asociatiile si fundatiile astfel constituite sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

  Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.

  Aceasta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:
  a) exercitarea dreptului la libera asociere;
  b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;
  c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau de grup;
  d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;
  e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;
  f) respectarea ordinii publice.

  Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei întelegeri, pun în comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activitati în interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

  Asociatia dobândeste personalitate juridica prin înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul.In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

  Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
  a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
  b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
  c) denumirea asociatiei;
  d) sediul asociatiei;
  e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
  f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si/sau în bani al asociatilor. În cazul aportului în natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
  g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
  h) persoana sau, dupa caz, persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
  i) semnaturile membrilor asociati.

  Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

  a) elementele prevazute la alineatul precedent, cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);
  b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
  c) modul de dobândire si de pierdere a calitatii de asociat;
  d) drepturile si obligatiile asociatilor;
  e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
  f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
  g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei

  Asociatia devine persoana juridica din momentul înscrierii ei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

  Asociatia îsi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispozitie, în numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotarârii prealabile a consiliului director al asociatiei. Filiala se constituie prin hotarârea adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobândeste de la data înscrierii filialei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

  Fundatia este subiectul de drept înfiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.

  Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri în natura sau în numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

  In vederea dobândirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii încheie actul constitutiv si statutul fundatiei, în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

  Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
  a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
  b) scopul fundatiei;
  c) denumirea fundatiei;
  d) sediul fundatiei;
  e) durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
  f) patrimoniul initial al fundatiei;
  g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
  h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
  i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.

  Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
  a) elementele prevazute la alineatul precedent, cu exceptia celor de la lit. g) si h);
  b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
  c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
  d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
  e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
  f) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
  Fundatia dobândeste personalitate juridica prin înscrierea sa în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul.

  Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor

  A. Asociatii

  Organele asociatiei sunt:
  a) adunarea generala;
  b) consiliul director;
  c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

  B.Fundatii

  Organele fundatiei sunt:
  a) consiliul director;
  b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

  Federatia

  Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui în federatie.

  Federatiile dobândesc personalitate juridica proprie si functioneaza în conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica în mod corespunzator, cu exceptiile stabilite în prezentul capitol.

  Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie îsi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

  Asociatiile, fundatiile si federatiile pot înfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii, fundatii si federatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau federatiei.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: