Aspecte de tinut cont atunci cand se calculeaza amortizarea fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Din punct de vedere contabil, activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an, adica sunt acele active destinate utilizarii pe o baza continua, pe o perioada mai mare de un an, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii.

Beneficiile economice viitoare la care face referire definitia reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar catre entitate.

Din punct de vedere fiscal, mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
 • are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului – in prezent aceasta valoare este de 2.500 lei;
 • are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Amortizarea fiscala se calculeaza dupa cum urmeaza:

 • amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune;
 • pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere, dupa caz;
 • pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz; in cazul investitiilor efectuate la mijloace fixe utilizate in asocieri fara personalitate juridica de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz, urmand sa se aplice prevederile art. 34;
 • pentru investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, amortizarea fiscala se calculeaza pe baza valorii ramase majorate cu investitiile efectuate, a metodei de amortizare utilizata pentru mijlocul fix imbunatatit, pe durata normala de utilizare ramasa. In cazul in care investitiile se efectueaza la mijloace fixe amortizabile pentru care durata normala de utilizare este expirata, amortizarea fiscala se determina pe baza metodei de amortizare corespunzatoare mijlocului fix imbunatatit, pe durata normala de utilizare stabilita de catre o comisie tehnica interna sau un expert tehnic independent;
 • pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani;
 • amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor, se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila;
 • in cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, in concordanta cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizeaza un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile si practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscala utilizate inainte de casarea acestora, pe perioada ramasa;
 • mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice;
 • pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • numai pentru autoturismele folosite in conditiile prevazute la art. 25 alin. (3) lit. m);
 • in cazul in care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute in regim de conservare, in functie de politica contabila adoptata, valoarea fiscala ramasa neamortizata la momentul trecerii in conservare se recupereaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare iesirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala;
 • prin exceptie de la prevederile lit. a), mijloacele fixe amortizabile transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, prevazute la art. 32 si 33, se amortizeaza prin continuarea regimului de amortizare aplicat anterior momentului transferului, incepand cu luna efectuarii transferului, respectiv prin continuarea regimului de conservare potrivit lit. k), dupa caz;
 • pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizarii se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set;
 • pentru componentele care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se poate determina pentru fiecare componenta in parte.


Articole similare