Atac la microintreprinderi – minim 1625 lei/ trimestru

Presa centrala a publicat astazi, urmare unui comunicat Mediafax, informatii conform carora Guvernul pregaste introducerea unui prag minim de 1625 lei/ trimestru pentru impozitul pe venit platit de microintreprinderi. Masura guvernului va avea cel mai probabil aplicabilitate incepand cu 1 aprilie.

Conform legislatiei in vigoare, microintreprinderile platesc un impozit de 3% din veniturile totale daca acestea sunt mai mici de 100.000 de EUR. In Romania sunt inregistrate peste 400.000 de microintreprinderi care vor fi afectate de aceasta masura.

In acelasi timp, Statul va impozita cu 0,5% din venituri si firmele care activeaza in domeniul imobiliar, hotelurile si restaurantele la care impozitul pe profit este mai mic de 0,5% din venituri; mai mult, impozitul va fi plafonat la nivelul inferior la minim 6.500 de lei anual.

Afla aici mai multe despre microintreprinderi

Proiectul Ordonantei de Urgenta propusa de Guvern (preluat de pe ZF.ro)

proiect –
ORDONANTA DE URGENTA

cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Luand in considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
avand in vedere opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare in sensul diminuarii cheltuielilor curente de administrare si alocarea cu prioritate a resurselor catre proiecte cu efect multiplicator in economie care reprezinta principalul mijloc de limitare a ritmului de scadere economica si de compensare partiala a reducerii activitatii din sectorul privat,
pentru pastrarea echilibrelor bugetare, sunt necesare unele masuri menite sa reduca volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art.115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Rectificarea bugetara pe anul 2009

Art. 1. – Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.121 si nr.121 bis din 27 februarie 2009, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2. – (1) Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevazute in anexa nr.1.
(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr.2.

Art. 3. – Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa efectueze redistribuiri de credite bugetare in structura cheltuielilor aprobate in Anexa nr. 3/1314/16 – „Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli si alineate pe anul 2009 – Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice”.

Art. 4. – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr.3/16/13b la bugetul Ministerului Finantelor Publice, se majoreaza la venituri cu suma de 80.000 mii lei si, in mod corespunzator, la cheltuieli titlul – cheltuieli de capital pentru finantarea modernizarii punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen.

Art. 5. – Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa redistribuie in cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 „Asigurari si asistenta sociala” suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila la titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestatiilor sociale.

Art. 6. – Se autorizeaza Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri sa efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, in vederea finantarii in anul 2009 a „Programului privind organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2009″.

Art. 7. – In cazul in care creditele bugetare aferente titlului 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerului Finantelor Publice, va aproba finantarea temporara, din veniturile obtinute din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole si de Pescuit.

Art. 8. – Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009, se diminueaza la capitolul 74.08 „Protectia mediului”, titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” cu suma de 757.675 mii lei.

Art. 9. – Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa redistribuie suma de 4.918 mii lei de la Proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002- „Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ce vor fi propuse spre finantare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)” la Proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 – „Constructia infrastructurii feroviare si rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)”, prevazute in anexa 3/24/21.

Art. 10. – Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 „Transporturi” alineatul „Subventii pentru transportul de calatori cu metroul” se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2008.”

Art. 11. – Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa introduca in Programul „Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate”, capitolul 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” cu suma de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a capitolului 66.10 „Sanatate”.

Art. 12. – In Bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2009 la capitolul 54.01 – Alte servicii publice generale, titlul 20 – Bunuri si servicii, articolul 25 – Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale, se cuprinde si suma de 1.000 mii lei pentru consultanta juridica in domeniul datoriei publice, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui capitol.

Art. 13. – Creditele bugetare aprobate pentru activitatea de cercetare dezvoltare nu se diminueaza, cu exceptia celor de la titlul „Cheltuieli de personal”

Art. 14. – Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2009, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, se diminueaza cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.

Art. 15. – (1) Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009, se diminueaza la veniturile din contributii de asigurari cu suma de 594,5 milioane lei, din care 382,7 milioane lei la contributiile de asigurari sociale de sanatate si 211,8 milioane lei la contributiile pentru concedii si indemnizatii, la cheltuieli cu suma de 8,9 milioane lei la capitolul 66.05 “Sanatate”, titlul „Cheltuieli de personal”, si cu suma de 3,8 milioane lei la capitolul 97.05 „Rezerve”, subcapitolul 02 „ Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate”, iar excedentul se diminueaza cu suma de 581,8 milioane lei.

Art. 16. – (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.122 din 27 februarie 2009, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) In bugetul asigurarilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminueaza la contributiile de asigurari sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei si se majoreaza la subventii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminueaza cu suma de 4,1 milioane lei la titlul „cheltuieli de personal” al capitolului 68.03 „Asigurari si asistenta sociala”, iar excedentul se diminueaza cu suma de 221,4 milioane lei.
(3) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se diminueaza cu suma de 9,4 milioane lei la contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminueaza cu aceeasi suma.
(4) In bugetul asigurarilor pentru somaj veniturile aferente sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la contributii de asigurari pentru somaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majoreaza la capitolul 68.04 “Asigurari si asistenta sociala” cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul “Asistenta sociala”, cu suma de 82,5 milioane lei la titlul „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, cu 2,5 milioane lei la titlul „Bunuri si servicii”, cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului „Dobanzi” si prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul „Cheltuieli de personal”, iar deficitul se majoreaza cu suma de 438,7 milioane lei.
(5) In bugetul asigurarilor pentru somaj la capitolul 80.04 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”, titlul „Alte transferuri”, articolul „Transferuri interne” se introduce alineatul „Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana” cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui titlu.
(6) Veniturile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se diminueaza la contributia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei si se diminueaza cu aceeasi suma excedentul acestui fond.
(7) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa detalieze la capitolul 64.04 „Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”, alineatele articolului “Cheltuieli salariale in bani” de la titlul “Cheltuieli de personal” din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Art. 17. – (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile prevazute in prezentul capitol in volumul si structura bugetelor acestora si ale bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1), in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credite comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute in prezentul capitolul in bugetele lor si in anexele la acestea.

Art. 18. – In anul 2009, dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dispozitiile art.21 alin.(4) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

CAPITOLUL II
Masuri in domeniul politicii fiscale

Art. 19. – Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„Impozit pe profit minim
Art. 18. – (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
(2) Contribuabilii care desfasoara preponderent activitatile prevazute la alin.(4), cu exceptia celor prevazuti la art. 15 si la art.38, si la care impozitul pe profit este mai mic decat 0,5% din veniturile inregistrate, sunt obligati la plata unui impozit de 0,5% aplicat asupra veniturilor inregistrate, dar nu mai putin de 6.500 lei anual.
(3) In sensul alin.(2), veniturile inregistrate sunt veniturile obtinute din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d);
h) in perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin.(2), activitatile desfasurate de contribuabili sunt urmatoarele:
a) tranzactii imobiliare;
b) activitati de inchiriere si leasing;
c) activitati de investigatii si protectie;
d) comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor;
e) comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete;
f) comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor;
g) hoteluri si alte facilitati de cazare;
h) restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie;
i) activitati de servicii in tehnologia informatiei;
j) activitati de servicii informatice;
k) activitati juridice si de contabilitate;
l) industria alimentara;
m) fabricarea bauturilor;
n) activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management;
o) activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica;
p) activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
r) activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
s) activitati sportive, recreative si distractive;
s) transporturi rutiere;
t) alte activitati de servicii.
(5) Incadrarea in activitatile prevazute la alin.(4) este cea stabilita prin clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN.”

2. La articolul 21, litera n) a alineatului (3) se abroga.

3. La articolul 21, dupa litera s) a alineatului (4) se introduce o noua litera, lit. t), cu urmatorul cuprins:
„t) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
b) vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational.”

4. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(51) cu urmatorul cuprins:
“(51) Prin exceptie de la prevederile alin.(5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.”

5. La articolul 24, litera h) a alineatului (11) va avea urmatorul cuprins:
„h) amortizarea aferenta autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice este deductibila limitat la cel mult un singur autoturism pentru fiecare persoana fizica cu astfel de atributii.”

6. La articolul 34, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), cu urmatorul cuprins:
“(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin.(1) lit.b) care desfasoara preponderent, activitatile prevazute la art. 18 alin.(4), in vederea declararii si platii impozitului pe profit, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevazuta la art.18 alin.(2) asupra veniturilor inregistrate in perioada 1 mai – 30 iunie 2009 si cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevazuta la art.18 alin.(2) asupra veniturilor inregistrate in trimestrul respectiv si cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”

7. La articolul 48, dupa litera l) a alineatului (7) se introduce o noua litera, lit. l1) cu urmatorul cuprins:
„l1) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
1. vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
2. vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi.”

8. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
˝Cota de impozitare
Art. 107. – (1) Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.
(2) In situatia in care impozitul datorat de microintreprinderile care desfasoara preponderent activitatile prevazute la art.18 alin.(4) din Titlul II este mai mic decat 1.625 lei trimestrial, acestea sunt obligate la plata acestei sume.
(3) In aplicarea alin.(2), pentru anul 2009, se au in vedere urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul trimestrului cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”

9. La articolul 145, dupa alineatul (5) se introduc sapte noi alineate, alin.(6) – (12), cu urmatorul cuprins:
“(6) Nu se deduce taxa pentru achizitiile de vehicule rutiere motorizate si pentru orice achizitii de bunuri destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, inclusiv pentru achizitia de carburanti, lubrifianti, piese de schimb si componente destinate intretinerii, reparatiilor sau modificarilor in regie proprie, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii;
b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plata de persoane, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
(7) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (6), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului. Obtinerea unui vehicul in cadrul unui contract de leasing financiar, astfel cum este acesta definit la pct. 7 alin. (1) al art. 7, este considerata achizitie de bunuri in sensul aplicarii prevederilor alin. (6).
(8) Prevederile alin.(6) – (7) se aplica pentru orice vehicule rutiere motorizate, care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.
(9) Prevederile alin.(6) – (8) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate mentionate la alin.(6), cu caracteristicile prevazute la alin.(8), si a bunurilor destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(10) In cazul contractelor de leasing financiar de vehicule rutiere motorizate, in derulare la data de 1 mai 2009, se aplica prevederile alin. (6) – (8) pentru ratele de leasing si valoarea reziduala a acestora, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(11) Se limiteaza dreptul de deducere al taxei la 30% pentru cheltuielile cu serviciile legate de vehiculele rutiere motorizate prevazute la alin.(6), cu caracteristicile prevazute la alin.(8), inclusiv cheltuielile de modificare, reparare sau intretinere, chiria sau rata de leasing operational, astfel cum este definit la pct. 8 alin.(1) al art.7.
(12) In cazul contractelor de leasing operational sau a oricaror alte contracte de inchiriere sau de punere la dispozitia persoanei impozabile a unui vehicul rutier motorizat, in derulare la data de 1 mai 2009, se aplica prevederile alin. (11) pentru ratele de leasing sau chiria, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.”

10. La articolul 1561, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62) cu urmatorul cuprins:
„(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 1562 alin.(1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(62) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica fara a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala”.

11. La articolul 183, litera e) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente in orice zona a antrepozitului fiscal si in orice moment;”

12. La articolul 2441, dupa alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8) – (12), cu urmatorul cuprins:
“(8) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem angro produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e), sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(9) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem angro de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut la alin. (8), in termen de 90 de zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Nu intra sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si operatorii inregistrati pentru produse energetice.
(11) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (8) care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
(12) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (9) care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), dupa termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1 – 3 luni.”

CAPITOLUL III
Masuri privind cheltuielile publice

Art. 20. – Prevederile prezentului capitol se aplica autoritatilor si institutiilor publice a caror finantare se asigura astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
c) integral din venituri proprii.

Art. 21. – (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda ocuparea prin concurs sau examen, a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice, prevazute la art.20. Posturile pentru care au fost aprobate procedurile de organizare a concursurilor si au fost inregistrate inscrieri ale candidatilor pentru participare la acestea, la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, pot fi ocupate in conditiile legii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, in cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) se va face, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.

Art. 22. – (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 20 vor comunica Ministerului Finantelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii fata de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, economii rezultate din masurile de reorganizare institutionala intreprinse, altele decat cele rezultate la art. 21.
(2) In termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului situatia centralizata a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, in baza careia acesta va dispune asupra indexarilor salariale ce pot fi acordate in anul 2009.

Art. 23. – (1) De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 20 li se interzice achizitionarea de:
a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin.(1) al art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) mobilier si aparatura birotica, asa cum sunt prevazute la subgrupele 3.1. „Mobilier” si 3.2. „Aparatura birotica” din cadrul grupei 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”, din Hotararea Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, precum si obiectele de inventar de natura acestora, in scopul dotarii spatiilor cu destinatia de birou;
(2) Asigurarea necesitatilor de bunuri prevazute la alin.(1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin.(1) si (2):
a) autoritatile si institutiile publice nou infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in primul an de functionare daca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente;
b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din imprumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare si prefinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
c) obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu conditia ca in devizul general al lucrarii acestea sa fi fost prevazute ca prima dotare.
(4) Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii procedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea contractanta a transmis deja, pana la acea data, spre publicare, anuntul sau invitatia de participare.

Art. 24. – Autoritatile si institutiile publice prevazute la art.20 nu pot acorda tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora, pana la sfarsitul anului 2009.

Art. 25. – Taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii pentru realizarea obiectivelor de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in cursul anului fiscal se utilizeaza pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publice.

CAPITOLUL IV
Reglementarea unor masuri financiare in domeniul
cheltuielilor de personal in sectorul bugetar

Art. 26. – Articolele 1 si 2 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, publicata in Monitorul Oficial nr. 1096 din 24 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
„Art. 1. – (1) Personalul de specialitate care are si indeplineste efectiv atributii in cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin fondurile structurale si de coeziune este constituit din personal contractual sau, dupa caz, functionari publici.
(2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei se intelege personalul incadrat pe functii publice sau pe functii contractuale bugetare, altele decat cele incadrate pe functii comune din sectorul bugetar.
Art. 2 – (1) Salariile de baza corespunzatoare functiilor in care este incadrat personalul prevazut la art. 1 pot fi majorate cu pana la 75% in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
(2) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin.(1) se face semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii.”

Art. 27. – In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin hotarare a Guvernului initiata de catre Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se vor stabili structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, numarul si structura posturilor, criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, in functie de rezultatele activitatii proprii corespunzator atributiilor din fisa postului.

Art. 28. – Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/2006 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei pentru integrarea in Uniunea Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 29. – Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, publicata in Monitorul Oficial nr. 839 din 7 decembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru activitatea desfasurata, specialistii pregatiti in managementul de proiect cu finantare internationala prevazuti la alin. (1) beneficiaza de salarii de baza corespunzatoare functiilor in care sunt incadrati si beneficiaza de o majorare cu pana la 75% a salariilor de baza, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.”

2. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin.(31) si (32), cu urmatorul cuprins:
„(31) Pentru a beneficia de majorarea prevazuta la alin.(3), ordonatorii de credite vor stabili prin act administrativ persoanele beneficiare.
(32) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin.(3) se face semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii.”

Art. 30. – In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se vor stabili criteriile si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului, potrivit art.10 alin.(3) din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, in functie de rezultatele activitatii proprii corespunzator atributiilor din fisa postului.

Art. 31. – Articolul 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 32. – Articolul 7 din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, publicata in Monitorul Oficial nr.162 din 25 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 7. – (1) Functionarii publici si personalul contractual, altul decat cel incadrat pe functii comune din sectorul bugetar, din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si sucursalelor judetene ale acesteia, beneficiaza de salarii de baza corespunzatoare functiilor in care sunt incadrati, la care se adauga o majorare a salariilor de baza cu pana la 75% din acestea.
(2) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin. (1) se face semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii.”

Art. 33. – In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului, se vor stabili criteriile si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului, potrivit art.7 alin.(1) din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, in functie de rezultatele activitatii proprii corespunzator atributiilor din fisa postului.

Art. 34. – Alineatul (3) al articolului 30 din Ordonanta Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr.177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
„(3) Consilierii pentru afaceri europene, pe langa salariul de baza, stabilit in conditiile legii, beneficiaza si de spor de vechime si majorarile prevazute de dispozitiile legale aplicabile personalului contractual din autoritati si institutii publice si, dupa caz, prevazute in mod expres de dispozitiile legale speciale aplicabile in autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea”.

Art. 35. – Indemnizatiile de conducere pentru personalul bugetar, prevazute in actele normative, reprezinta limite maxime pana la care conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice, avand calitatea de ordonatori de credite, pot stabili nivelurile individuale.

Art. 36. – Alineatul (2) al articolului 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.484 din 30 iunie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru activitatea desfasurata, managerii publici beneficiaza de prime, spor de vechime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.”

Art. 37. – Alineatul (7) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) Prin decizie interna a conducatorului entitatii publice, persoanele desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de pana la 25% aplicat la salariul de baza brut lunar, in masura in care functia pe care o detine nu este incompatibila cu activitatea de control financiar preventiv.”

Art. 38. – Prin derogare de la prevederile art.5 alin.(7) din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetului pentru Audit Public Intern vor primi o indemnizatie de sedinta egala cu 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizatia se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 39. – Articolul 14 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14 – Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care lucreaza in centrala Ministerului Afacerilor Externe si cunosc una sau mai multe limbi straine rare, altele decat cele de circulatie internationala, pe care le folosesc in exercitarea functiei diplomatice sau consulare, beneficiaza de un spor de 10% calculat asupra salariului de baza corespunzator functiei de incadrare.”

Art. 40. – Alineatul (3) al articolului 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
„(3) Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzator ierarhiei acestei functii in cadrul sistemului de salarizare a functionarilor publici; totodata auditorii interni beneficiaza de un spor pentru complexitatea muncii de pana la 25%, aplicat la salariul de baza brut lunar.”

Art. 41. – Alineatele (1) si (2) ale articolului 17 din Hotararea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
„(1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina, membrii, secretarul acesteia, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 au dreptul la o indemnizatie lunara de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care comisia de disciplina isi desfasoara activitatea, respectiv in lunile in care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativa. Sporul lunar se acorda de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia isi desfasoara activitatea persoanele mentionate, pe baza certificarii de catre presedintele comisiei a desfasurarii activitatii comisiei pe luna respectiva.
(2) Pentru participarea la lucrarile comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici, membrii si persoanele care asigura secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza prevazut de lege pentru functia publica de secretar general din cadrul ministerelor.”

Art. 42. – Articolul 42 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 42 – (1) Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizatie de 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.”

Art. 43. – Articolul 33 din Hotararea Guvernului nr.833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 33 – Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei paritare, presedintele, membrii si secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda doar in lunile in care comisia paritara isi desfasoara activitatea, pe baza proceselor-verbale ale sedintelor acesteia.”

Art. 44. – Ordonatorii principali de credite au obligatia de a se incadra in limitele de cheltuieli cu personalul, asa cum sunt acestea prevazute in legea bugetara anuala.

Art. 45. – Articolul 27 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 27 – Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul comisiei, constituita potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti va fi de 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.”

Art. 46. – Articolul 42 din Ordonanta Guvernului nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.232/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 42 – Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul comisiei, constituita potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si este de 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.”

CAPITOLUL V
Monitorizarea agentilor economici cu
capital unic sau majoritar de stat

Art. 47. – Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va lua masuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat si filialelor acestora, sub aspectul incadrarii in programele de reducere a arieratelor, creantelor si pierderilor, precum si a cheltuielilor de personal prevazute prin Bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autoritati ale administratiei publice centrale si organe de specialitarte ale administratiei publice centrale, in subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul carora se afla acestia.

CAPITOLUL VI
Fondul social

Art. 48. – Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordata de producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, in conformitate cu art.4 alin.(1) din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 49. – (1) Pe baza de protocol incheiat intre Guvern si producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale care doresc sa contribuie la fond, Fondul social se colecteaza si se distribuie in cursul anului 2009.
(2) Sumele cu care vor sponsoriza si vor contribui la Fondul social producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale sunt, de regula, sume obtinute din majorarea de pret la gazele naturale in cursul anului 2009.
(3) Sumele prevazute la alin.(1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru respectivele societati, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit.p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 50. – Colectarea sumelor se realizeaza lunar prin virarea in contul de venituri ale bugetului de stat, numarul xxxxxx “Donatii si sponsorizari”, deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor incheiate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 51. – Destinatia sumelor colectate se stabileste prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL VII
Alte dispozitii

Art. 52. – (1) Limita valorica a garantiilor de stat pentru anul 2009, in conformitate cu Ordonanta de urgenta privind datoria publica nr.64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in suma de 6 miliarde lei.
(2) Pentru garantiile de stat emise in valuta, conversia se efectueaza la cursul de schimb valabil pentru data semnarii contractului de imprumut.
(3) Acordarea garantiilor de stat emise in conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finantarea proiectelor prioritare pentru economia romaneasca, derulate de catre entitati publice si private non-financiare, in conditiile respectarii legislatiei privind ajutorul de stat.

Art. 53. – (1) Plata facturilor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor efectuate se realizeaza de catre institutiile publice in perioada 24 – 31 a fiecarei luni.
(2) In vederea derularii in conditii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, institutiile publice au obligatia de a-si programa platile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Institutiile publice si operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligatia de a transmite catre Ministerul Finantelor Publice o programare a operatiunilor de vanzare/cumparare valuta potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) Prin normele metodologice prevazute la alin. (2) se pot aproba categorii de plati exceptate de la prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(5) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, termenele de plata aferente angajamentelor legale incheiate, se coreleaza cu termenele de plata prevazute la alin.(1).
(6) Angajamentele legale incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se coreleaza cu termenele de plata prevazute la alin.(1).

Art. 54. – Institutiile publice sunt obligate sa furnizeze Ministerului Finantelor Publice, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, date si informatii financiar-contabile, in conformitate cu instructiunile si normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 55. – In cazul nerespectarii prevederilor art.53 si art.54, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa ia urmatoarele masuri:
a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
c) In situatia nerespectarii termenului de plata sau al nerespectarii graficului de plati anuntat, Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul de a scoate din decontare sumele neanuntate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plata prezentate unitatilor teritoriale ale trezoreriei statului revine in totalitate ordonatorilor de credit.

Art. 56. – Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii si subventii acordate de la aceste bugete si integral din venituri proprii, vor depune centralizat la Ministerul Finantelor Publice pana cel tarziu in a zecea zi lucratoare, inclusiv, a lunii curente pentru luna anterioara, situatii privind monitorizarea derularii programului de investitii publice.”

Art. 57. – Articolul 1 si alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.899 din 31 decembrie 2008, se abroga.

Art. 58. – Anexele 1 – 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
PRIM-MINISTRU,

EMIL BOC

Articole similare

9 Thoughts to “Atac la microintreprinderi – minim 1625 lei/ trimestru”

 1. S-a spus de multe ori ca nu vor mai da OUG cu aplicabilitate imediata pentru modificarea Codului Fiscal. Dar nu conteaza, pentru ca oricum nimeni nu va face nimic in legatura cu asta. Firmele mici, adica si cele platitoare de impozit pe profit si cele platitoare de impozit pe micro, vor trebui sa-si spuspende activitatea la Registrul Comertului pentru a nu mai constitui impozitul aberant de 1.625 lei. Pentru ca sunt o multime de firme cu venituri zero. Este o perioada grea si gurvernul o face si mai grea. Noi ce facem? Privim in continuare cum se distruge tara asta?

 2. Cristina

  Mie mi s-ar parea normal ca un proiect de lege de asemenea anvergura, cu asemenea implicatii sa fie inainte supus dezbaterii publice si aabia apoi sa mearga la aprobare.

 3. miha

  guvernul este exact cel pe care il alegem noi!
  si noi suntem atat de conservatori incat ne va mai trebui … ani sa ne revenim!
  dragilor, este corect sa fim corecti, dar cu asa legi aberante… e clar ca din felul in care ele sunt gandite, denota nu numai paralelism fata de economie dar si gandire deviata!!!

 4. liliana

  Este corect ca toata lumea sa plateasca un impozit statului dar sa nu se impuna acea limita minima pe care o consider abuziva,iar aplicarea procentului sa se faca la venituri incasate,sunt firme care lucreaza corect isi evidentiaza in contabilitate tot ceea ce fac platesc corect si tot nu ajung la valoarea de 6.500 lei anual impozit,deci nu au decat sa puna lacatul pe usa salariatii vor ingrosa numarul somerilor iar guvernul in loc sa incaseze acesti bani va trebui sa le plateasca ajutorul de somaj.

 5. magda

  Total nerealist acest impozit ptr. microintreprinderi, vor fi desfiintate mai mult de jumatate din microintreprinderi. Ar trebui facuta o diferentiere si de locul unde isi desfasoara activitatea acestea, alta este viata ptr. o micro din buricul Bucurestilor si cu totul alta la Cucuietii din deal , unde abia i-si duc viata cateva mii de micro. Trabuiau sa faca cum au facut prin anii 90 cu taxa aia pe alcool si tutun, unde SC care erau la tara plateau jumatate fata de cele de la oras.Sa vedeti ce creste somajul, fiinca se vor inchide toate care au pana la 9 salariati…. 9 salariati x cateva zecide mii de SC care se inchid … faceti si d-stra calculele… de cand a venit guvernul acesta a dat dovada de incompetenta… ar trebui sa le fie rusine ca-si bat joc de milioane de oameni.

 6. GETA

  Domnilor este dureros dar adevarat. Am o firma cu o cifra de afaceri peste 100000 eur ca lucrez corect.Platesc tva si impozit pe profit constant si destul de mult.
  Sunt firme care spun ca sunt mici din cele enumerarte, si nu platesc nimic ca se erijeaza… Corect este sa plateasca toata lumea cat de putin suntem constienti cu totii de asta.
  Stim cu totii ca statul este cel mai…… dar totusi………..

 7. Daca legea se aproba (si cred ca se va aproba) situatia va deveni complicata pentru multi intreprinzatori – la venituri totale lunare de 2000 de lei, impozitul creste de aproape trei ori; evident la acesta se aduna in continuare si impozitul pe dividende

 8. diana

  mai oameni buni, cum adica, se trezesc astia in mijlocul anului sa impuna un impozit forfetar?
  pai ce fac cei care obtin venituri mici? trebuie sa se desfiinteze? astia vor sa ne lase someri, nenorocitii dracului?

Comentariul tau aici