Atribuirea calitatii de consultant fiscal – noutati legislative

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent din 20.08.2014 a fost publicat in M.Of. din 27.08.2014 si intra in vigoare de la aceasta data.

  Prevederi :

  Conditii pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal :

  Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;
  b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
  b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;
  b2) administrare fiscală;
  b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
  b4) activitate financiar-contabilă;
  b5) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;
  b6) activitate de consultant fiscal asistent;
  c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b);
  d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
  f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

  Dosarul de inscriere

  Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali şi va conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a) -e), astfel:

  a) cererea de înscriere la examen;
  b) curriculum vitae;
  c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
  d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
  e) actul de identitate, în copie;
  f) certificatul de cazier judiciar;
  g) certificatul de cazier fiscal;
  h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
  i) 3 fotografii 2/3 cm.

  Atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent

  Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege;
  b) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;
  c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor ;
  d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
  f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent.
  Continutul dosarului de inscriere pentru dobandirea calitatii de consultant fscal asistent

  Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali şi va conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a) -e), astfel:

  a) cererea de înscriere la examen;
  b) curriculum vitae;
  c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
  d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
  e) actul de identitate, în copie;
  f) certificatul de cazier judiciar;
  g) certificatul de cazier fiscal;
  h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
  i) 3 fotografii 2/3 cm.

  Colectivul verifică dosarele depuse şi respinge dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus.

  Pentru candidaţii înscrişi la examen ale căror dosare au fost aprobate se editează legitimaţii de examen, legitimaţii care se aplică pe mesele din sălile de examen.
  În dosarul de înscriere candidatul va depune în original documentul de plată a taxei de înscriere la examen.

  Nivelul taxei se stabileşte anual prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

  In ce consta examenul ?

  Examenul va consta într-o probă scrisă.

  Proba scrisă va fi sub formă de test-grilă/lucrare scrisă, care va conţine de regulă întrebări din:
  a) legislaţia fiscală, legislaţia privind administrarea fiscală şi legislaţia vamală, 90%;
  b) dreptul comercial şi dreptul financiar-fiscal, 5%;
  c) gestiunea financiară şi contabilitatea întreprinderii, 5%.
  Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de 3 ore.

  Conditii de promovabilitate

  Pentru promovarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidaţii trebuie să acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

  Data publicarii tematicii

  Camera Consultanţilor Fiscali va publica tematica şi bibliografia pentru examen cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii acestuia.

  Rezultatele obţinute la examen se aduc la cunoştinţă candidaţilor de către Colectiv, prin afişare la locul de desfăşurare a examenului, iar ulterior şi pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: