Au fost publicate normele privind calcularea si declararea CASS de catre angajator – OUG nr.3/2018

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  In data de 20.06.2018 au fost publicate normele de aplicare a prevederilor art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare din 07.06.2018.

  “1. Prin organ fiscal central competent, în sensul prezentelor norme, se înțeleg:

  a) Direcția generală de administrare a marilor contribuabili – pentru contribuabilii mari;

  b) administrațiile județene ale finanțelor publice – pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal pe raza lor teritorială;

  c) administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice – pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal pe raza lor teritorială;

  d) administrațiile fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București – pentru contribuabilii mijlocii;

  e) administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți – pentru contribuabilii, persoane impozabile înregistrate direct în scopuri de TVA.

  2. Prezentele norme se aplică persoanelor prevăzute la art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru angajații care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă și se află în următoarele situații:

  a) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat;

  b) persoane fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator;

  c) persoane fizice care desfășoară activități de cercetare- dezvoltare și inovare;

  d) persoane fizice care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

  De asemenea prezentele norme se aplică inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care se modifică raportul de muncă, respectiv: detașare, suspendare sau încetare.

  3. Sumele deduse de către angajatorii/plătitorii prevăzuți la art. I alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 se vor înscrie în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, Formular 112.

  4. (1) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, unității de Trezorerie a Statului:

  a) un fișier conținând sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate dedusă potrivit art. I alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 și înscrisă în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – formular 112. Data plății acestor sume este reprezentată de scadența contribuției de asigurări sociale de sănătate declarate;

  b) un fișier conținând sumele reprezentând diferențe în plus sau în minus ale contribuției de asigurări sociale de sănătate față de suma dedusă de angajator/plătitor prin Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, fie prin corectarea declarației fiscale de către angajator/plătitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal competent, după caz, potrivit art. I alin. (12) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018;

  c) pe baza informațiilor conținute de fișierele prevăzute la lit. a) și b) reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate dedusă potrivit art. I alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 și diferențe în plus față de suma dedusă de angajator/plătitor, unitatea Trezoreriei Statului care deservește organul fiscal central debitează contul 20.A.21.27.00 “Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului și creditează contul 26.A.21.27.00 “Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului;

  d) pe baza informațiilor conținute de fișierul prevăzut la lit. b) reprezentând diferențe în minus față de suma dedusă de angajator/plătitor, în vederea recuperării la bugetul de stat a acestor diferențe, unitatea Trezoreriei Statului care deservește organul fiscal central debitează contul 26.A.21.27.00 “Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului și creditează contul 20.A.21.27.00 “Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului. În acest caz, angajatorul/plătitorul este obligat la plata diferenței în minus.

  (2) Operațiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) nu se înregistrează în evidența analitică pe plătitori a contribuabililor.

  (3) Codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare prevăzute la lit. c) și d) nu se înscriu în lista codurilor IBAN care se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

  5. Verificarea modului de determinare a diferenței prevăzute la art. I alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 se va realiza de către organele fiscale potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei analize de risc specifice, după cum urmează:

  a) Organul fiscal va proceda la identificarea contribuabililor/plătitorilor, după caz, care au obligația de stabilire, reținere la sursă și plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. I alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018.

  b) În vederea identificării riscurilor de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabilii/plătitorii în cauză a obligațiilor prevăzute la art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018, după identificarea contribuabililor/plătitorilor, potrivit lit. a), organul fiscal va proceda la efectuarea unei analize de risc specifice, care va avea în vedere următoarele:

  • examinarea modului de declarare: declarație inițială sau declarație rectificativă;
  • variația în timp a numărului de persoane scutite de impozitul pe veniturile din salarii;
  • modul de calcul al sumei deduse în cadrul Formularului 112 în baza documentelor care atestă încadrarea în una dintre categoriile de angajați menționate la pct. 2, depuse de angajați la angajator.

  c) Ca urmare a analizei de risc specifice se va stabili gradul de risc fiscal pentru fiecare dintre contribuabilii/plătitorii supuși analizei, precum și nivelul riscului.

  d) În funcție de gradul de risc identificat și de nivelul de risc stabilit, ca urmare a analizei de risc specifice se vor dispune măsuri în ceea ce privește modul de evaluare, gestionare și tratare a riscurilor stabilite.

  Ca urmare a analizei de risc specifice, organul fiscal va efectua verificarea în mai multe etape, după caz:

  • notificarea contribuabililor/plătitorilor în cauză, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale referitoare la stabilirea corectă a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea de declarații rectificative;
  • în caz de neconformare a contribuabililor se va proceda la efectuarea de controale fiscale potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  În situația efectuării controalelor fiscale vor fi avute în vedere prevederile legale referitoare la prescrierea dreptului organului fiscal de a stabili diferențe de obligații fiscale.

  6. Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2018, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) și (3) din ordonanță, angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea unei declarații rectificative, până la 31 decembrie 2018.”

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: