Avizul de inspectie fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Înaintea desfăşurării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală are obligaţia să înştiinţeze, în scris, contribuabilul/plătitorul în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de inspecţie fiscală.

Avizul de inspecţie fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului, înainte de începerea inspecţiei fiscale, astfel:

 1. cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
 2. cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili/plătitori.

Dupa primirea avizului de inspecţie fiscală, contribuabilul/plătitorul poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale. Amânarea se aprobă sau se respinge prin decizie emisă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală care se comunică contribuabilului. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, în decizie se menţionează şi data la care a fost reprogramată inspecţia fiscală.

Contribuabilul/Plătitorul poate renunţa la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspecţie fiscală prevăzut mai sus.

 Avizul de inspecţie fiscală se comunică la începerea inspecţiei fiscale în următoarele situaţii:

 1. în cazul efectuării unei inspecţii fiscale la un contribuabil/plătitor aflat în procedura de insolvenţă;
 2. în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecţiei fiscale;
 3. pentru extinderea inspecţiei fiscale la perioade sau creanţe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală iniţial;
 4. în cazul refacerii inspecţiei fiscale ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;
 5. în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluţionare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecţiei fiscale.

În cazurile 1-5 prevazute mai sus contribuabilul/plătitorul poate solicita suspendarea inspecţiei fiscale.

Avizul de inspecţie fiscală cuprinde:

 1. temeiul juridic al inspecţiei fiscale;
 2. data de începere a inspecţiei fiscale;
 3. obligaţiile fiscale, alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă, precum şi perioadele ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale;
 4. posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.


Articole similare