Ce elemente trebuie sa contina un document pentru a fi considerat document justificativ?

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

– denumirea documentului;

– denumirea/numele si prenumele si, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeste documentul;

– numărul documentului úi data întocmirii acestuia;

– mentionarea părtilor care participă la efectuarea operatiunii economico-financiare (când este cazul);

– continutul operatiunii economico-financiare si, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

– datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, după caz;

– numele si prenumele, precum si semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuĠii de control financiar preventiv si ale persoanelor în drept să aprobe operatiunile respective, după caz;

– alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operatiunilor efectuate.

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în conditiile în care furnizează toate informatiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Baza legala : OMFP 3512/2008

Articole similare

Comentariul tau aici