Ce modificari au fost aduse in 2018 reglementarilor contabile (O 1802/2014)?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Fiindca anul 2018 a fost marcat de multiple schimbari legislative, a venit momentul unei sinteze a modificarilor care privesc latura strict contabila, mai precis O 1802/2014. In cursul anului 2018 au fost aduse modificari acestui ordin prin 4 acte legislative , astfel:

1.Ordinul nr. 470 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Prevederi:

a) Modificari privind Contabilitatea angajamentelor și a altor elemente extrabilanțiere:

a) La punctul 354, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică(anterior formularea era bunuri publice, aceasta fiind singura reformulare din acest paragraf) prin ordin  primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență; certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o valoare și, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanțiere, precum și alte valori.”

b) Punctul 355 se modifică și va avea următorul cuprins:

“355. -(1) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active se reflectă în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»). (Anterior :” (1) Bunurile luate în administrare, concesiune sau cu chirie se reflectă în conturi în afara bilanțului (contul 8038 “Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie”).

(2) La sfârșitul duratei contractului de administrare, concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare».”

c) După punctul 492.5 se introduce un nou punct, punctul 492.6, cu următorul cuprins:

4926. – La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.”

d) După punctul 556.5 se introduce un nou punct, punctul 556.6, cu următorul cuprins:

“5566. – La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.”

e) În Planul de conturi general cuprins la punctul 594, denumirea contului 8038 se modifică astfel: “Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare”.

f) În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 6584 “Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări” și 7586 “Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale” – În acest cont se evidențiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

g) În funcțiunea contului 666 “Cheltuieli privind dobânzile” din cadrul capitolului 16 “Funcțiunea conturilor” se elimină elementul “valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de cumpărare cu plata în rate (471)”.

h)  În funcțiunea contului 766 “Venituri din dobânzi” din cadrul capitolului 16 “Funcțiunea conturilor” se elimină elementul “valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operațiunile de vânzare cu plata în rate (472)”.

i) La capitolul 16 “Funcțiunea conturilor” se elimină funcțiunea contului 8038 “Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie” și se introduce funcțiunea contului 8038 “Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare”, cu următorul cuprins:

Contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active.

În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare» se înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, iar în credit, valoarea celor restituite.

Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, existente în entitate la un moment dat.”

 

2. Ordinul nr. 1.243 din 5 februarie 2018 privind completarea unor reglementări contabile

Prevederi: in planul de conturi general se introduc conturile:

·         4315 „Contribuția de asigurări sociale (P)“, 4316 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)“,

·         436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)“ și

·         646 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă“.

Conturile mentionate se utilizează pentru înregistrarea contribuțiilor datorate, potrivit titlului V „Contribuții sociale obligatorii“ al Codului fiscal, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

 

3. Ordin nr. 2.531 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Prevederi

a) În Planul de conturi general și în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 441 „Impozitul pe profit/venit“ se modifică și avea următorul cuprins: „Impozitul pe profit și alte impozite“.

b) În Planul de conturi general se introduc conturile :

·         4415 „Impozitul specific unor activități“ (P),

·         6231 „Cheltuieli de protocol“,

·         6232 „Cheltuieli de reclamă și publicitate“ și

·         695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activități“

 

4. Ordinul nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile

Prevederi:

a) După subsecțiunea 4.13.5. „Rezultatul exercițiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile“ se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 4.13.6. „Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar“, cu următorul cuprins:

4.13.6. Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar

423^1. – Entitățile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar evidențiază acea repartizare în contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» (articol contabil 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» = 456 «Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul»).

423^2. – Dividendele repartizate conform pct. 423^1 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar»).

b) În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduce contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar“ (A).

c) La capitolul 16 „Funcțiunea conturilor“ se introduce funcțiunea contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar“, cu următorul cuprins:

Contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» este un cont de activ.

În debitul contului 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se înregistrează:

– suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar (456).

În creditul contului 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se înregistrează:

– suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale (457);

– sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).

Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar.

d) După punctul 601 se introduce un nou punct, punctul 602, cu următorul cuprins:

602.(1) Entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

(2) Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative.

Articole similare