Ce notiuni de drept trebuie sa cunosti pentru accesul la CECCAR ? Tematica si bibliografie

Ce notiuni de drept trebuie sa cunosti pentru accesul la stagiul CECCAR in vederea obtinerii calitatii de expert contabil ? Tematica si bibliografie

Programa pentru admiterea la stagiul CECCAR in 2014 prevede la capitolul Drept urmatoarele :

I.Regimul juridic privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale:

1.Caracterul general al conceptului de „profesionist” potrivit art. 3 din Noul Cod civil şi corelarea acestuia cu noţiunea de întreprindere.
2.Condiţiile necesare înregistrării şi autorizării celor trei forme de organizare a activităţilor economice desfășurate de către persoane fizice: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială.
3.Regimul juridic al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale și al întreprinderii familiale.
4.Patrimoniul de afectaţiune şi patrimoniul profesional individual, în temeiul Noului Cod civil şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

II.Societatea cu personalitate juridică reglementată de Legea nr. 31/1990 – una dintre formele societare prevăzute şi de Noul Cod civil în Capitolul VII din Titlul IX al Cărţii V:

1.Contractul de societate – condiţii de fond şi de formă; forme societare.
2.Societatea reprezintă o persoană juridică de naţionalitate română; capacitatea juridică şi atributele de identificare a societăţilor: firmă, emblemă, sediu etc.
3.Obligaţiile sociale – modul în care asociaţii, acţionarii răspund pentru aceste obligaţii sociale.

III.Constituirea şi înmatricularea societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr.31/1990:

1.Actul constitutiv – menţiuni; condiţii de fond şi condiţii de formă.
2.Capitalul social subscris şi vărsat în faza constituirii. Evaluarea aportului în natură, răspunderea fondatorilor şi a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv a directoratului şi a consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existenţa capitalului vărsat. Mijloace de verificare a capitalului vărsat şi asigurarea integrităţii acestuia.
3.Acţiunile şi părţile sociale – caracterizare şi mod de transmitere. Drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de acţiuni şi părţi sociale. Situaţia acţiunilor nominative şi a părţilor sociale care nu au fost integral achitate (nu s-au efectuat vărsăminte).
4.Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscriere publică.
5.Înmatricularea societăţilor în registrul comerţului şi efectele înmatriculării.
6.Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţilor cu personalitate juridică.

IV. Funcţionarea societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990:

1.Reguli comune privind funcţionarea societăţilor cu personalitate juridică:
Regimul juridic al aporturilor la capitalul social;
Regimul juridic al dividendelor;
Rezervele societăţii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor;
Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990.
2.Funcţionarea societăţilor pe acţiuni:
Adunările generale ale acţionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuţii, adoptarea hotărârilor, anularea hotărârilor AGA;
Administrarea societăţilor pe acţiuni: sistemul unitar (consiliul de administraţie şi directorii); sistemul dualist (directoratul şi consiliul de supraveghere); reguli comune de administrare a acestor societăţi;
Auditul financiar şi auditul intern;
Regimul juridic al acţiunilor;
Regimul juridic al obligaţiunilor.
3.Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată (SRL):
Regimul juridic al părţilor sociale emise de SRL;
Conducerea, administrarea şi controlul societăţilor cu răspundere limitată (SRL);
Societatea cu răspundere limitată cu unic asociat – particularităţi.
4.Modificarea actului constitutiv al societăţilor cu personalitate juridică reglementate de
Legea nr. 31/1990:
Dispoziţii comune de modificare a actului constitutiv;
Modificarea societăţilor: schimbarea denumirii, a sediului, a formei societare, înfiinţarea de sucursale, puncte de lucru etc.;
Modificarea structurii interne a societăţilor: excluderea şi retragerea asociaţilor; revocarea administratorilor;
Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea capitalului social.

V.Reorganizarea societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990:

1.Fuziunea societăţilor (prin contopire şi prin absorbţie) – efectele fuziunii.
2.Fuziunea transfrontalieră.
3.Divizarea societăţilor cu personalitate juridică – efectele divizării.
4.Restructurări interne. Transformarea societăţilor cu personalitate juridică.

VI. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990:

1.Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvării.
2.Lichidarea societăţilor cu personalitate juridică. Numirea lichidatorilor.
3.Stabilirea situaţiei patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – mijloace de stabilire a creditorilor şi ordinea de plată a acestora.

VII. Grupurile de interes economic:

1. Noţiunea şi caracteristicile grupului de interes economic.
2. Constituirea grupului de interes economic.
3.Funcţionarea şi modificarea grupului de interes economic.
4.Dizolvarea, lichidarea şi aplicarea procedurii Legii nr. 85/2006 asupra grupului de interes economic.
5.Grupurile europene de interes economic.

VIII. Obligaţiile profesionale ale persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice:

1.Înregistrarea în registrul comerţului. Răspunderea pentru neefectuarea înregistrării.
2.Constituirea fondului de comerţ. Operaţiuni asupra fondului de comerţ.
3.Desfăşurarea activităţilor economice cu respectarea regulilor concurenţei loiale.

IX. Procedura insolvenţei:

1.Categorii de debitori cărora li se aplică procedura generală şi simplificată a insolvenţei.
2.Insolvenţa – condiţie esenţială pentru aplicarea procedurii.
3.Participanţii la procedura insolvenţei: atribuţiile instanţei de judecată, ale judecătorului sindic, ale adunării creditorilor, ale administratorului judiciar şi special, ale lichidatorului.
4.Efectele patrimoniale ale hotărârii de deschidere a procedurii.
5.Planul de reorganizare.
6.Lichidarea judiciară – falimentul.
7.Răspunderea organelor de conducere ale debitorului.

X.Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE:

1.Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare.
2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 04 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014.
6.Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
8.Hotărârea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 07 martie 2007.
9.Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de
întreprindere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 15 decembrie 2011.
10.Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 00/33/2000, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
11.Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
12.Angheni Smaranda, Drept comercial, Profesioniştii-comercianţi, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.

 

 

Articole similare

Comentariul tau aici