Ce presupune suspendarea contractului de munca ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Prin suspendarea contractului individual de munca intelegem suspendarea platii drepturilor salariale de catre angajator si a prestarii muncii de catre salariat pe perioada suspendarii, potrivit codului muncii.

Contractul de munca poate fi suspendat:

 • Prin acordul partilor;
 • Prin actul unilateral al uneia dintre parti;
 • De drept.

OBSERVATIE!

Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților, dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.

În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:

 • concediu de maternitate;
 • concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 • carantină;
 • exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
 • îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
 • forță majoră;
 • în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedura penala;
 • de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
 • în alte cazuri expres prevăzute de lege.

*Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații:

 • concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • concediu paternal;
 • concediu pentru formare profesională;
 • exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
 • participarea la grevă.

**Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern.

*Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații:

 • pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii;
 • în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;
 • în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 • pe durata detașării;
 • pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

**Dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară și i se plătește, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.

*** În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Ce prevede art. 53 din Codul Muncii ?

 1. Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
 2. Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare, salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Angajatorul are obligatia sa opereze si sa inregistreze in REVISAL urmatoarele :

INCEPUT SUSPENDARE : se opereaza cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei suspendarii.

Se completeaza in REVISAL:

 • data de inceput a suspendarii ( data de la care salariatului i-a fost suspendat contractul de munca ).
 • data de sfarsit suspendare (este data pana la care salariatului i-a fost suspendat contractul individual de munca conform termenului limita stabilit prin decizia de suspendare, respectiv prin cererea salariatului de suspendare a contractului de munca).

Se va alege temeiul suspendarii si se vor mentiona alte detalii, daca este cazul.

INCETARE SUSPENDARE : se opereaza cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei incetarii suspendarii.

Se va completa data incetare suspendare (este data de la care inceteaza suspendarea contractului salariatului, conform deciziei de incetare a suspendarii emise de angajator).

Articole similare

Comentariul tau aici