Ce trebuie sa stie un expert contabil despre contabilitatea de gestiune ?

Notiunile de contabilitate de gestiune care trebuie cunscute pentru accesul la stagiu CECCAR pentru experti contabili sunt :

1.Calculul costului (clasificarea costurilor, pierderile, producţia în curs de execuţie, repartizarea costurilor indirecte, imputarea raţională, costurile îndatorării)

2.Sistemul conturilor de gestiune

3.Raportarea internă a informaţiei din contabilitatea de gestiune

Bibliografia aferenta, publicata pe site-ul CECCAR este :

1.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în MOF, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

2.OUG nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente, publicată în MOF, Partea I, nr. 285 din 22 aprilie 2011.

3.OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în MOF, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

4.OMFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în MOF, Partea I, nr. 522 şi 522 bis din 25 iulie 2011.

5.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în MOF, Partea I, nr. 70 din 29 ianuarie 2014.

6.OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în MOF, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.

7.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în MOF, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare.

8. OMFP nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în MOF, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004.

9. ***, Unele aspecte privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009. Ghid practic, disponibil la adresa http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/Ghid_27092010.pdf.

10.Ghid practic privind aplicarea prevederilor ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.067/2013, disponibil la adresa http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GhidOMFP_nr2067_17032014.doc.

11. ***, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010, p. 22-28, 73-76, 79-86, 87-90, 90-147, 154-177, 178-192, 206-219, 222-248, 249-347, 350-377, 411-481, 482-531, 532-563, 567-656, 659- 758, 762-795, 798-822, 825-903, 913-924, 925-932, 935-1019.

12.***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.

13.***, Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare, ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.

Articole similare

Comentariul tau aici