CNP-ul: obligativitate pe factura, D394, registrul operatorilor de date personale

O data cu noul format al declaratiei 394 s-a ridicat dinnou problema obligativitatii CNP-ului pe factura, din moment ce facturile emise catre persoane fizice vor trebui declarate la un moment dat in D 394.

Asadar, trebuie sau nu CNP-ul pe factura si ce alte implicatii legale sunt daca aceasta informatie este solicitata obligatoriu ?

Din punct de vedere fiscal, codul fiscal prevede la art. 319 alin. (20)  elementele obligatorii ale facturii .

Nu le vom enumera pe toate, vom prezenta doar cerinta pentru a identifica beneficiarul:

f) denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;

Art 269 fin Codul fiscal prevede ca este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități.

Asadar, persoanele fizice nu intra la obligativitate cf. punctului f)

In Codul de procedura fiscala se prevede la art 82 ca:

 Codul de identificare fiscală este:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

Avand in vedere cele doua articole de mai sus, pentru facturille emise catre persoanele fizice, nu trebuie trecut in mod obligatoriu CNP-ul.

Ce se intampla cu D 394?

Potrivit  noii forme a D 394, este optionala furnizarea Codului Numeric Personal. Acesta se introduce doar daca este colectat de catre operatorul economic.
Pentru livrari de bunuri/prestari servicii efectuate catre persoane fizice, pana la 31 decembrie 2016, se declara facturile cu o valoare individuala mai mare de 10.000 lei.

Valoarea individuala = baza + TVA

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ce se intampla daca obligi beneficiarii sa isi comunice CNP-ul ? Intri sub incidenta legii prelucrarii datelor cu caracter personal.

Legea este legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Potrivit acestei legi, prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau

b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.

Prelucrarea acestor date presupune inregistrarea prealabila ca operator de date cu caracter personal.

Articole similare