Conditii microintreprindere in anul 2022. Cote de impozit, trecere de la profit la micro sau de la micro la profit in 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O microintreprindere este orice persoana juridica romana care indeplineste urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent :

  • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile. Pentru 2022 in echivalent lei plafonul este 4.948.100 lei.
  • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
  • societatea nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Care sunt regulile de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor ?

Firme nou infiintate

O persoana juridica romana nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditiile prevazute mai sus sunt indeplinite la data inregistrarii in registrul comertului.

Trecere de la profit la micro in 2022

Persoanele juridice romana aplica impozitul pe veniturile microintrepriderilor incepand cu anul urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere.

Declaratiile care se depun sunt : D010/D700.

Termen de depunere a declaratiilor: 31 martie 2022

Baza legala : art. 55 alin. (2) Codul fiscal care arata ca : „ (2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Trecere de la micro la profit

Daca in cursul unui an o microintreprindere realizeaza venituri mai mari decat 1.000.000 euro, in echivalent lei, atunci ea datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita.

Declaratiile care se depun sunt : D010/D700.

Termenul de depunere este de 15 zile de la la sfarsitul lunii in care s-a depasit plafonul.

Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care isi schimba astfel regimul fiscal se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai multi salariati;

c) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariati.

Prin salariat se ințelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Conditia se considera indeplinita si în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;

c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;

d) veniturile din subvenții;

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

e1) veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferențe de curs valutar;

i) veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

k) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora;

l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;

m) veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

n) dividendele primite de la o persoană juridică română.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată mai sus se adaugă următoarele:

a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul “609”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care își încetează existența, diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului; în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 48 alin. (31) și art. 52, această diferență reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit; în cazul microîntreprinderilor care exercită opțiunea prevăzută la art. 48 alin. (31) sau depășesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferența respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest prim trimestru.

c) rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;

d) rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.

Calculul si plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Pentru trimestrul 4 al anului 2021, termenul de depunere al D 100 este 25 iunie 2022, datorita aplicarii OUG 153/2020.

Articole similare

Comentariul tau aici