Continutul raportului administratorilor

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, împreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

Se vor face prezentari de informatii cu privire la respectarea conditiilor de capital propriu, prevazute de legislatia în vigoare privind societatile comerciale.

De asemenea, în raportul administratorilor trebuie cuprinse informatii referitoare la controlul intern.

În masura în care este necesar pentru a întelege dezvoltarea entitatii, performanta sau pozitia sa financiara, analiza cuprinde indicatori financiari si, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanta, relevant pentru activitati specifice, inclusiv informatii despre aspecte privind mediul înconjurator si angajati.

În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate în situatiile financiare anuale.

Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii despre:

a) evenimente importante aparute dupa sfârsitul exercitiului financiar;

b) dezvoltarea previzibila a entitatii;

c) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;

d) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:

– motivele achizitiilor efectuate în cursul exercitiului financiar;

– numarul si valoarea actiunilor achizitionate si înstrainate în cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

– în cazul achizitiei si înstrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;

– numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

e) existenta de sucursale ale entitatii;

f) utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:

– obiectivele si politicile entitatii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, si expunerea entitatii la riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.

Scopul acestor prezentari este de a furniza informatii care sa ajute la întelegerea mai buna a semnificatiei instrumentelor financiare bilantiere sau extrabilantiere asupra situatiei financiare a unei entitati, rezultatelor activitatii ei si fluxurilor de numerar si de a ajuta în evaluarea sumelor,momentului aparitiei si gradului de siguranta a fluxurilor de numerar viitoare asociate cu acele instrumente.

Prezentarile cerute ofera informatii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situatiilor financiare în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în bilant.

Tranzactiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea catre alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos.

a) Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc:

– riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;

– riscul ratei dobânzii la valoarea justa – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobânzii;

– riscul de pret – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

Termenul “risc de piata” încorporeaza nu numai potentialul de pierdere, dar si cel de câstig.

b) Riscul de credit – este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzând celeilalte parti o pierdere financiara.

c) Riscul de lichiditate – (numit si riscul de finantare), este riscul ca o entitate sa întâlneasca dificultati în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar – este riscul ca fluxurile de numerar viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

O entitate trebuie sa prezinte obiectivele si politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.

În cazul entitatilor ale caror valori mobiliare – în totalitate sau o parte din aceste titluri – sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care fac obiectul unei oferte publice de achizitie, astfel cum acestea sunt definite în legislatia în vigoare privind piata de capital, raportul administratorilor trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate despre:

a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu indicarea claselor diferite de actiuni si, daca este cazul, pentru fiecare clasa de actiuni, drepturile si obligatiile atasate clasei respective si procentul din capitalul social total pe care îl reprezinta;

b) orice restrictii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitarile privind detinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obtine aprobarea entitatii sau a altor detinatori de valori mobiliare;

c) detinerile semnificative directe si indirecte de actiuni (inclusiv detinerile indirecte prin structuri piramidale si detineri încrucisate de actiuni, asa cum acestea sunt definite în reglementarile în vigoare privind piata de capital);

d) detinatorii oricaror valori mobiliare cu drepturi speciale de control si o descriere a acestor drepturi;

e) sistemul de control al oricarei scheme de acordare de actiuni salariatilor, daca drepturile de control nu se exercita direct de catre salariati;

f) orice restrictii privind drepturile de vot, cum ar fi limitarile drepturilor de vot ale detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de detinerea de valori mobiliare;

g) orice acorduri dintre actionari care sunt cunoscute de catre entitate si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/sau la drepturile de vot;

h) regulile care prevad numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administratie si modificarea actelor constitutive ale entitatii;

i) puterile membrilor consiliului de administratie si, în special, cele referitoare la emiterea sau rascumpararea de actiuni;

j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte si care intra în vigoare, se modifica sau înceteaza în functie de o modificare a controlului entitatii ca urmare a unei oferte publice de achizitie, si efectele rezultate din aceasta, cu exceptia cazului în care prezentarea acestor informatii ar prejudicia grav entitatea.

Aceasta exceptie nu se aplica în cazul în care entitatea este obligata în mod special sa prezinte asemenea informatii conform altor cerinte legale;

k) orice acorduri dintre entitate si membrii consiliului sau de administratie sau salariati, prin care se ofera compensari daca acestia demisioneaza sau sunt concediati fara un motiv rezonabil sau daca relatia de angajare înceteaza din cauza unei oferte publice de achizitie.

Informatiile de mai sus vor fi prezentate într-o sectiune distincta a raportului administratorilor, referitoare la guvernanta corporativa.

De asemenea, o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum aceasta este definita în legislatia în vigoare privind piata de capital, va include în cadrul aceleiasi sectiuni referitoare la guvernanta corporativa o declaratie care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) o trimitere la:

– codul de guvernanta corporativa care se aplica entitatii si/sau codul de guvernanta corporativa pe care entitatea a decis sa îl aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; si/sau – toate informatiile relevante referitoare la practicile de guvernanta corporativa aplicate în plus fata de cerintele legislatiei nationale. În acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernanta corporativa;

b) în masura în care, potrivit legislatiei nationale, entitatea se îndeparteaza de la codul de guvernanta corporativa care i se aplica sau pe care a ales sa îl aplice, o explicatie a acesteia privind partile din cod pe care nu le aplica si motivele neaplicarii;

c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern si a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relatie cu procesul de raportare financiara;

d) modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor si atributiile cheie ale acesteia, precum si o descriere a drepturilor actionarilor si a modului cum acestea pot fi exercitate;

e) structura si modul de operare ale organelor de administratie, conducere si supraveghere si ale comitetelor acestora.

Membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere ale entitatii au obligatia colectiva de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sa fie întocmite si publicate în conformitate cu legislatia nationala.

Raportul administratorilor se aproba de consiliul de administratie si se semneaza în numele acestuia de presedintele consiliului.

Articole similare

One Thought to “Continutul raportului administratorilor”

  1. adela negrila

    vreau prin acest mesaj sa multumesc tuturor care ne tin la curent cu aceste noutati, pentru mine este de foarte mare ajutor

Comentariul tau aici