Contractul de stagiu – legea 335/2013

Contractul de stagiu se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca, in conditiile prezentei legi.
Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu.
Contractul de stagiu se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului de stagiu in forma scrisa revine angajatorului.
Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana, in conditiile legii, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil.

Suspendarea contractului de stagiu
Perioada de stagiu se suspenda in cazul suspendarii contractului individual de munca, in conditiile legii, sau daca stagiarul se afla in concediu medical o perioada mai mare de 30 de zile.
Durata suspendarii contractului individual de munca si cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau in considerare la calculul perioadei de stagiu.
Dupa incetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de munca, stagiarul isi continua activitatea pana la acoperirea integrala a duratei.
La sfarsitul perioadei de stagiu, cand evaluarea s-a finalizat fara promovarea acesteia, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
Un angajator mai poate incadra, o singura data pe acelasi post, un absolvent de invatamant superior care sa efectueze stagiu in baza unui contract de stagiu, anexa la contractul individual de munca.

Atentie! Stagiarul care a beneficiat de formare profesionala finantata de angajator, in conditiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional la contractul individual de munca.
Durata obligatiei stagiarului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile stagiarului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.
Nerespectarea de catre stagiar a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

Cand poate sa inceteze contractul de stagiu?
Contractul de stagiu poate inceta:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, la data convenita de acestea;
c) prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
In situatia in care contractul de stagiu inceteaza din motive neimputabile stagiarului, acesta poate sa continue efectuarea perioadei de stagiu, daca, in termen de 60 de zile, se incadreaza la alt angajator si incheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada ramasa neefectuata.

Baza legala: Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

Articole similare

Comentariul tau aici