Corectarea erorilor din situatiile financiare

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Baza legala : Ordinul nr. 450 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial .

  Iata ce prevede procedura:

  Procedură se aplică în cazul în care operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial depun un alt set de situații financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeași perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii inițiale.

  • Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menționate în prezenta procedură, nu și pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.
  • În înțelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:
   a) denumirii entității raportoare;
   a^1) codului unic de înregistrare al entității raportoare;
   b) activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);
   c) formei de proprietate;
   c^1) indicatorilor raportați prin formularul «Bilanț»/«Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii», dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) și acest aspect este cuprins în declarația pe propria răspundere de la pct. 6;
   d) numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul “Date informative”.
   Constituie obiect al corectării conform prezentei proceduri și :
  • situația determinată de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.
  • situațiile determinate de următoarele tipuri de erori:
   a) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
   b) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).
   c) întocmirea și transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere și prezentare a informațiilor din bazele de date.
  • Erorile contabile, așa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

  MONOGRAFII CONTABILE 2019

  II. Procedura de corectare a erorilor constatate

  În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale și documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informații corectate.
  Entitățile depun situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în format electronic, împreună cu situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.
  În vederea depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip.
  Pentru situațiile financiare anuale fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.
  Concomitent, administratorul trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare. Această declarație pe propria răspundere se va include în fișierul zip atașat bilanțului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declarații va fi depus la registraturile unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu situațiile financiare/raportările anuale corectate.
  Situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informații corectate se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

  În cazul corectării de erori, indicatorii publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor Publice a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) au la bază informațiile retransmise de operatorii economici. În aceste situații, pe site-ul MFP apare mențiunea că “indicatorii publicați se bazează pe informațiile retransmise la data de …”.

  Operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial poartă întreaga răspundere pentru situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a corectării erorilor.

  Corectarea de către operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entitățile respective de sancțiunile contravenționale prevăzute de legea contabilității.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: