Cum se distribuie pe fisa rol sumele platite de catre contribuabil in contul unic ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Actul normativ care reglementeaza modul de distribuire pe fisa rol a sumelor platite in contul unic este Ordinul nr. 1.613 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.

Obligațiile fiscale datorate de contribuabili se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire“, denumit în continuare contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia.

Prin excepție, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înființat.

Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu sumele datorate, cu anumite excepții.

Distribuirea are loc în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, după cum urmează:
a) pentru toate impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă;
b) pentru toate celelalte obligații fiscale principale;
c) pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) și b).

În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligațiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevăzute anterior, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporțional cu obligațiile fiscale datorate.

După efectuarea distribuirii organul fiscal competent efectuează stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) și (3) din Codul de procedură fiscală și înștiințează contribuabilul despre modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puțin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligațiilor fiscale, dacă acesta a optat pentru a fi înștiințat.

În situația în care, după efectuarea operațiunilor de distribuire și de stingere, în contul unic mai rămân sume nedistribuite, acestea se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în conturile 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“, 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire“ și 26.A.47.05.00 „Venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire“.

În primele 10 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata obligațiilor fiscale, sumele rămase nedistribuite în conturile prevăzute anterior se sting prin compensare obligațiile fiscale datorate celorlalte bugete, în mod proporțional.

Data stingerii obligațiilor fiscale prin compensare este data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile.

Articole similare

Comentariul tau aici