Declaratia pe propria raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA- O 167/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Baza legala :Ordinul nr. 167/2019 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- a fost publicat in MOF nr. 80 din 31.01.2019

Prevederi -APLICABILE DE LA 01 FEBRUARIE  2019

La inregistrarea optionala in scop de TVA se va depune formularul Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA .

Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul ANAF și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pot depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni – formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere .

La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA însoțită de dovada depunerii declarației pe propria răspundere , compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților.

Persoanele impozabile cu risc fiscal mic sau mediu pot depune declarația pe propria răspundere fără erori de validare.

Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se emite în ziua depunerii solicitării.

În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA.

În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condițiile de mai sus, compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere.

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.

Perioada de valabilitate a declarației pe propria răspundere în evidențele organului fiscal este de 30 de zile de la data transmiterii acesteia prin mijloace electronice. În cazul în care se transmit mai multe declarații pe propria răspundere aferente unei singure declarații de mențiuni (formular 010), organul fiscal va considera valabilă ultima declarație transmisă. Orice declarație pe propria răspundere transmisă după data la care a fost demarată procedura de înregistrare în scopuri de TVA nu se consideră validă.

Explicatii ale unor termeni

Prin administrator se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.

Prin asociat se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.

Prin acționar se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.

Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

Prin persoană impozabilă se înțelege:

  • societatea înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societății la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul căreia asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar, respectiv de administrator;
  • PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv membri.

Pentru persoanele cu risc fiscal ridicat se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Articole similare

Comentariul tau aici