Dispozitii generale privind situatiile financiare anuale

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • 3. – (1) Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de marime):

  – total active: 3.650.000 euro,

  cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,

  – numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50

   

  Întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

  – bilant,

  – cont de profit si pierdere,

  – situatia modificarilor capitalului propriu,

  – situatia fluxurilor de numerar,

  – notele explicative la situatiile financiare anuale.

   

  (2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

  – bilant prescurtat,

  – cont de profit si pierdere,

  – note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

  Optional, ele pot întocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

   

  (3) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

   

  (4) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru întocmirea situatiilor financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. Informatiile cuprinse în aceasta declaratie sunt cele prevazute de legea contabilitatii.

   

  4. – Prevederile pct. 3 referitoare la componentele situatiilor financiare anuale, se aplica si de entitatile prevazute la pct. 1 alin. (3) lit. h) din prezentele reglementari.

   

  5. – (1) Situatiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevazute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii. Sunt auditate, de asemenea, situatiile financiare anuale întocmite de entitatile prevazute la pct. 1 alin. (3) lit. h), în cazul depasirii limitelor criteriilor de marime prevazute la pct. 3 alin. (1).

   

  (2) Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice de interes public, asa cum sunt definite potrivit legii.

  (3) Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate, potrivit legii.

   

  6. – Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementari nu se aplica de catre entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, asa cum aceasta este definita de legislatia în vigoare privind piata de capital.

   

  7. – (1) Atunci când, la data bilantului, o entitate depaseste sau înceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1), acest fapt afecteaza aplicarea derogarii prevazute la acel punct, numai daca acest lucru are loc în doua exercitii financiare consecutive. În acest scop se reanalizeaza numarul de componente ale situatiilor financiare anuale, astfel:

   

  a) o entitate care a întocmit situatii financiare anuale simplificate va întocmi situatiile financiare anuale prevazute la pct. 3 alin. (1) numai daca, în doua exercitii financiare consecutive, depaseste limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1);

  b) o entitate care a întocmit situatiile financiare anuale prevazute la pct. 3 alin. (1) va întocmi situatii financiare anuale simplificate, numai daca, în doua exercitii financiare consecutive, nu depaseste limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la pct. 3 alin. (1).

   

  (2) Prin doua exercitii financiare consecutive se întelege exercitiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, pentru care se întocmesc situatiile financiare anuale.

   

  Ca urmare, pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de marime prevazute de prezentele reglementari se efectueaza la sfârsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent celui de raportare si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la finele exercitiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data încheierii exercitiului financiar.

   

  (3) Totalul activelor prevazut la pct. 3 alin. (1) cuprinde activele de la lit. A – C înscrise la “Active” din formatul bilantului prevazut la pct. 24 alin. (1) sau din formatul prevazut la pct. 24 alin. (2).

   

  8. – Situatiile financiare anuale se întocmesc în mod clar si în concordant cu prevederile prezentelor reglementari.

   

  9. – Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.

  10. – Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela în întelesul pct. 9, entitatea trebuie sa prezinte informatii suplimentare în notele explicative.

   

  11. – Daca, în cazuri exceptionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementari se dovedeste contrara obligatiei prevazute la pct. 9, entitatea trebuie sa faca abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în întelesul pct. 9. Orice astfel de abatere trebuie prezentata în notele explicative, împreuna cu o explicatie a motivelor acesteia si o prezentare a efectelor abaterii asupra valorii activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

   

  12. – (1) Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, organizeaza si conduc evidenta contabila proprie, astfel încât aceasta sa permita determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa poata întocmi situatii financiare anuale.

   

  (2) Activitatea desfasurata în strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situatiile financiare ale persoanei juridice române si se raporteaza pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor pct. 2 si pct. 185 din prezentele reglementari (O 3055/2009)

   

  (3) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin contabilitatea proprie în functie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupa caz. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situatii financiare anuale si raportari contabile, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

   

  (4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul în strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia întocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

   

  13. – (1) În cazul asocierilor în participatie încheiate între o persoana juridica româna si o persoana juridica straina, contabilitatea se tine de catre persoana desemnata de asociati, care raspunde potrivit legii.

   

  (2) La organizarea si conducerea contabilitatii asocierii în participatie trebuie avute în vedere atât prezentele reglementari, cât si cerintele care rezulta din alte prevederi legale.

  (3) Prezentele reglementari se aplica, de asemenea, asocierilor în participatie între persoane juridice straine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere sa îndeplineasca obligatiile fiscale organizeaza si conduce evidenta contabila a asocierii, astfel încât sa se poata determina informatiile si obligatiile prevazute de lege, fara a întocmi situatii financiare anuale.

   

  14. – Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare pot solicita prezentarea în situatiile financiare anuale a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate în concordanta cu prezentele reglementari.

   

  15. – Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, în special în ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. În cazuri exceptionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie mentionata în notele explicative, împreuna cu o explicatie a motivelor care au determinat-o.

   

  16. – În bilant si în contul de profit si pierdere, elementele prevazute la pct. 24 alin. (1), 24 alin. (2) si 32 alin. (1) trebuie prezentate separat, în ordinea indicata. O subclasificare mai detaliata a elementelor se poate face numai în notele explicative.

   

  17. – Formatul, succesiunea si terminologia elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, în cazul în care natura specifica a unei entitati impune acest lucru. Astfel de adaptari trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementari speciale emise de Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare.

   

  18. – (1) Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

   

  (2) Daca valorile prevazute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata în notele explicative, însotita de comentarii relevante.

  19. Un element de bilant, din contul de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului în care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent, în întelesul pct. 18 alin. (1).

   

  20. – (1) Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfârsitul exercitiului financiar, precum si în celelalte situatii prevazute de lege.

   

  (2) În bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.

  (3) În întelesul prezentelor reglementari:

  a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate si prezentat în bilant atunci când este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(a) în mod credibil;

   

  b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care încorporeaza beneficii economice. O datorie este recunoscuta în contabilitate si prezentata în bilant atunci când este probabil ca o iesire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si când valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata în mod credibil;

   

  c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor sau asociatilor în activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

   

  (4) Beneficiile economice reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar catre entitate. Aceasta contributie se reflecta fie sub forma cresterii intrarilor de numerar, fie sub forma reducerii iesirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de productie.

   

  Astfel, potentialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau împreuna cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânzarii de catre entitate. De asemenea, potentialul poate îmbraca forma convertibilitatii în numerar sau echivalente de numerar.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Distribuie acest articol: