Documentar: bonul fiscal in 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Bonul fiscal este documentul eliberat de aparatul de marcat (casa de marcat) pentru a justifica efectuarea unei incasari de catre operatorul respectiv.

Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Legislatie


Actul normativ care reglementeaza bonul fiscal este OG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

OG 28/1999 a avut mai multe actualizari. Ultima versiune poate fi gasita AICI.

Continut obligatoriu

Bonul fiscal trebuie să cuprindă cel puțin:

 • denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent;
 • adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • logotipul și seria fiscală ale aparatului;
 • numărul de ordine; data și ora emiterii;
 • denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;
 • prețul sau tariful unitar;
 • cantitatea;
 • valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă;
 • valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;
 • valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și
 • valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
 • unitatea de măsură
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.

Amenzi si consecinte neemitere/emitere gresita a bonului

În cazul în care operatorii economici refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia. Exceptie face situatia in care aparatul s-a defectat.

Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor aplicabile atunci cand se defecteaza aparatul de marcat, care determină existența unei sume nejustificate constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:

 • cu avertisment, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;
 • cu amendă în cuantum de 1.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;
 • cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;
 • cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;
 • cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;
 • cu amendă în cuantum de 20.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate

Daca emiti bonul fiscal cu date eronate risti amenzi cuprinde intre 2.000 lei si 4.000 lei .

Bon cu CUI vs bon fara CUI – deducere TVA, inregistrare in contabilitate

Bon fiscal cu CUI ,valoare sub 100 eurBon fiscal fara CUI
Posibilitatea deducerii TVADa.Deducerea poate fi integrala sau partiala (ex.combustibil)Nu
Inregistrare in contabilitatePoate fi inregistrat ca atare bonul fiscal cu CUI si cu valoare sub 100 eurSe insoteste de decont

Declararea in D394:

 • bonurile fiscale care nu contin codul de inregistrare fiscala al beneficiarului nu se declara in formularul 394
 • Bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate (maxim 100 eur) si care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului se declara in formularul 394, la sectiunea I punctul I 5 din cadrul declaratiei 394.

Raportul Z si arhivare

Toate bonurile emise in cursul unei zile sunt centralizate in Raportul fiscal de închidere zilnică. Raportul fiscal de închidere zilnică se arhiveaza pe o perioadă de 5 ani.

Corectarea sau anularea bonului fiscal

Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul trebuie sa intocmeasca un dosar care va cuprinde:

a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia (de regula, in practica aceasta sesizare ia forma unui proces verbal).

b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unităţii;

c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal – aceasta este necesara in situatia in care pretul a fost introdus gresit in aparatul de marcat ;

d) nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.

Documentele justificative mentionate mai sus nu au o forma standard definita de legislatie, de aceea se pot utiliza modele intocmite de unitate, care sa contina toate informatiile necesare justificarii operatiunii. La finalul articolului am prezentat un model de astfel de documente.

Conectare case de marcat la ANAF

In cursul anului 2021 s-a finalizat conectarea caselor de marcat la ANAF.

Ultimul termen de conectare a fost 30.11.2021, pentru AMEF deținute de operatorii economici încadrați în
categoria contribuabililor mici și mijlocii.

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare

Articole similare

Comentariul tau aici