Domiciliul fiscal

Conform Codului de Procedură Fiscală, domiciliul fiscal este reglementat astfel:

• pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

• pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

• pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

• pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

În situaţia în care domiciliul fiscal nu se poate stabili ca fiind sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, respectiv locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, acesta este locul în care se află majoritatea activelor.

Înregistrarea domiciliului fiscal

Domiciliul fiscal se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social.

Înregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele fizice, se face prin depunerea la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, a unei cereri de înregistrare a domiciliului fiscal (formularul 050 „Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului), însoţită, după caz, de:

• copie de pe actul care face dovada titlului în temeiul căruia, potrivit legii, persoana deţine spaţiul destinat domiciliului fiscal (calitatea de proprietar, chiriaş, uzufructuar şi altele asemenea);

• copie de pe actul de identitate în care a fost înscrisă, potrivit legii speciale, menţiunea de stabilire a domiciliului şi a reşedinţei la care se solicită înregistrarea domiciliului fiscal.

În cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare a domiciliului fiscal va fi însoţită de copii de pe actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal, care vor fi certificate pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

 

Transferul dosarului fiscal

Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal, formular 050, se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, urmând ca acesta să o transmită de îndată către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de certificatul de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal va emite de îndată decizia de înregistrare a noului domiciliu fiscal, care se va comunica contribuabilului potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Înregistrarea în Registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din Registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei de înregistrare a noului domiciliu fiscal. Până la data la care s-au operat modificările în Registrul contribuabililor, competenţa pentru soluţionarea oricărei probleme privind administrarea revine organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici