Evidenta operatiunilor din perspectiva TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Informare DGRFP Brasov, 09.12.2019

  • Persoanele impozabile stabilite în România: – trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţii lor economice;
  • Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile: – trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor achiziţiilor intracomunitare;
  • În cazul asociaţiilor în participaţiune care nu constituie o persoană impozabilă: – drepturile şi obligaţiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părţi.

(articolul 321 din Codul fiscal)

Fiecare persoană impozabilă trebuie să ţină evidenţa următoarelor documente:

  • a) al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta şi legate de activitatea sa economică;
  • b) facturile sau alte documente primite şi legate de activitatea sa economică;
  • c) documentele vamale şi, după caz, cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitară şi achiziţia intracomunitară de bunuri realizate;
  • d) facturile de corecţie şi alte documente emise sau primite pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, achiziţiilor intracomunitare sau importurilor;
  • e) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunităţii pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (12) lit. f) – h) din Codul fiscal, precum şi pentru alte situaţii în care se aplică măsuri de simplificare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 4120/2015;
  • f) un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au fost transportate din alt stat membru al Uniunii Europene în România sau care au fost importate în România ori achiziţionate din România de o persoană impozabilă nestabilită în România şi care sunt date unei persoane impozabile în România în scopul evaluării sau pentru lucrări efectuate asupra acestor bunuri în România.

(punctul 101 alineatul 1 din normele metodologice)

Jurnalele pentru vânzări şi pentru cumpărări, registrele, evidenţele şi alte documente similare se întocmesc astfel încât să permită stabilirea pentru fiecare perioadă fiscală a următoarelor elemente:

a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de această persoană, evidenţiată distinct pentru:

1. livrările intracomunitare de bunuri scutite;

2. livrări/prestări scutite de taxă sau pentru care locul livrării/prestării este în afara României;

3. livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii taxabile şi cărora li se aplică cote diferite de taxă;

4. prestările de servicii intracomunitare efectuate conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal către beneficiari persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană;

b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor achiziţiilor, evidenţiată distinct pentru:

1. achiziţii intracomunitare de bunuri;

2. achiziţii de bunuri/servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condiţiile art. 307 alin. (3) – (6) din Codul fiscal;

3. achiziţii de bunuri, inclusiv provenite din import, şi de servicii, taxabile, cărora li se aplică cote diferite de taxă;

4. achiziţii intracomunitare de servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condiţiile art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de către persoane impozabile stabilite în Comunitate;

c) taxa colectată;

d) taxa totală deductibilă şi taxa dedusă;

e) calculul taxei deduse provizoriu, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic şi al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită pe bază de pro rata, evidenţiind distinct:

1. taxa dedusă conform art. 300 alin. (3) din Codul fiscal;

2. taxa nededusă conform art. 300 alin. (4) din Codul fiscal;

3. taxa dedusă pe bază de pro rata conform art. 300 alin. (5) din Codul fiscal.

(punctul 101 alineatul 2 din normele metodologice)

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare vor aplica precizările punctului 101 alineatele 3-7 din normele metodologice.

Persoanele care aplică regimul special de scutire, conform art. 310 din Codul fiscal, au obligaţia să ţină:

– evidenţa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o mică întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vânzări;

– evidenţa bunurilor şi a serviciilor taxabile achiziţionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări. (punctul 84 alin. 1 din normele metodologice)

Fiecare persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conţină informaţiile minimale stabilite la punctul 101 alin. (2) – (7) din normele metodologice şi să asigure întocmirea decontului de TVA prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.

(punctul 101 alineatul 8 din normele metodologice)

____________________________________

BAZA LEGALĂ: – Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 321; – Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII-TVA.

Articole similare

Comentariul tau aici