Fisa limita de consum

1. Serveşte ca:

– document de stabilire a cantităţii limită dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executării unui produs (comandă) sau unei lucrări;

– document de eliberare succesivă a aceluiaşi fel de material pentru acelaşi produs (comandă sau lucrare);

– document justificativ de scădere din gestiune;

– document de stabilire a economiilor sau depăşirilor de materiale;

– document justificativ de înregistrare în contabilitate.

2. Se întocmeşte în două exemplare, la începutul lunii sau lansării produsului (comenzii) sau lucrării, de compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare, pe baza programului de producţie şi a consumurilor normate.

În cazul fişei limită de consum, dacă în cursul lunii se produc modificări în programul de producţie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare modifică, în mod corespunzător, cantitatea limită de material (col. “i”), înscriind în col. “d” cantitatea care se suplimentează sau se scade.

Dacă nu se mai foloseşte materialul iniţial, se recalculează cantitatea limită corespunzătoare producţiei executate până în acel moment, emiţându-se o nouă fişă.

În cazul când în cursul lunii se fac înlocuiri întâmplătoare cu alte materiale pentru care se întocmesc bonuri de consum distincte, se corectează cantitatea limită (col. “i”), înscriindu-se în coloanele respective (col. “g” şi “h”) numărul bonului de consum şi cantitatea eliberată.

Eliberările de materiale se înregistrează în fişele de magazie la terminarea executării produsului, lucrării sau la închiderea comenzii (dacă acestea se termină în cursul lunii) sau la sfârşitul lunii.

Valoarea economiilor sau a depăşirilor de materiale se completează la unităţile unde nu există producţie neterminată.

În cazul în care, în cursul lunii se fac înlocuiri întâmplătoare cu alte materiale decât cele stabilite la întocmirea documentului, coloanele rezervate materialului înlocuit se barează. De asemenea, în rubrica “Diminuare” se înscrie cantitatea cu care se corectează cantitatea limită iniţială, iar pentru materialul înlocuitor se utilizează un alt grup de coloane libere.

3. Circulă:

– la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);

– la persoanele autorizate să aprobe înlocuirea, suplimentarea sau diminuarea cantităţilor de materiale cu ocazia modificării programului de producţie (ambele exemplare);

– la magazia de materiale, pentru înscrierea cantităţilor eliberate, semnându-se de către delegatul care primeşte materialele (exemplarul 1);

– la secţie, atelier etc. pentru a fi folosite ca cerere de materiale şi situaţie a eliberărilor în cadrul cantităţii limită, semnându-se de gestionarul magaziei predătoare (exemplarul 2);

– la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitică (ambele exemplare). Primul exemplar se utilizează ca document de scădere din gestiune, iar al doilea exemplar pentru înregistrarea în contabilitate a costurilor.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

– denumirea, numărul şi data (luna, anul) întocmirii formularului;

– denumirea unităţii;

– predătorul;

– primitorul;

– numărul comenzii/codul produsului;

– contul debitor şi contul creditor, după caz;

– denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U.M; cantitatea eliberată;

– semnătura de predare – primire;

şi respectiv, după caz:

– preţul unitar; valoarea;

– producţia (U/M, planificat, realizat), denumirea produsului, lucrarea, codul;

– cantitate necesară, cantitate înlocuită;

– şeful de compartiment;

– recalculat în baza producţiei realizate;

– data eliberării, cantitatea cerută, cantităţi eliberate (parţial, cumulat);

– cantitatea conform producţiei realizate; cantitate consumată;

– economii (-) depăşiri (+) cantitative; valoarea economiilor sau depăşirilor.

 

Articole similare

Comentariul tau aici