Formularul 168 -Cerere de inregistrare a contractelor de inchiriere-actualizat 18.01.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Modelul formularului 168 Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune a fost actualizat in 18.01.2023.

Documentul se utilizeaza pentru declararea contractelor de inchiriere incepand cu 01.01.2023.

Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune se completează și se depune de către:

  • persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și care au obligația înregistrării contractului la organul fiscal, potrivit legii
  • locatorii care solicită înregistrarea contractului la organul fiscal pentru a constitui titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

Cum se poate depune cererea?

Cererea se depune:

  • direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent
  • prin poștă cu scrisoare recomandată sau
  • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după caz, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al cererii, însoțit de copia contractului de locațiune, se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.

ATENȚIE!

Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar persoană fizică are obligația depunerii cererii la organul fiscal competent, în vederea înregistrării contractului de închiriere, potrivit legii.

La Sectiunea A : Date despre locator, in subsecțiunea B: „Cota-parte deținută“ se completează cu cota-parte deținută de locator din bunul mobil sau imobil (procent sau fracție).

Pentru contractele incheiate incepand cu 2023, termenul de declarare la ANAF este de cel mult 30 de zile de la încheierea/ producerea modificării acestuia.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

Termenul este astfel: 31 martie 2023.

Articole similare

Comentariul tau aici