Stabilirea primei de asigurare RCA și informarea asiguratului

Asigurătorul RCA stabilește o primă de asigurare astfel încât să se acopere toate  obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor RCA.
(2) Pentru determinarea sumei reprezentând prima de asigurare, asigurătorul RCA ia în  calcul istoricul daunelor plătite pentru accidente produse prin intermediul vehiculului asigurat.  Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus sunt prevăzute în reglementări ale A.S.F.
(3) Asigurătorul RCA prezintă asiguratului sau potenţialului asigurat, la solicitarea  acestuia, calculul actuarial şi indicatorii utilizaţi privind modul de determinare a primei de  asigurare.
(4) Asigurătorul RCA comunică A.S.F., la solicitatea acesteia, următoarele informaţii:
a) modalitatea de stabilire a primei de asigurare;
b) datele statistice în baza cărora este stabilită prima de asigurare;
c) raportul actuarial care stă la baza determinării tarifului de primă; 11
d) orice alte informaţii privind modalitatea de calcul a primei de asigurare.
(5) Asigurătorul RCA eliberează asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la  înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5  ani de relaţii contractuale, sau absenţa acestor daune.
(6) Procedura privind constatarea daunelor se stabileşte prin reglementări ale A.S.F..
(7) Personalul care efectuează constatarea daunelor este avizat de A.S.F. pe baza  dovedirii studiilor superioare de specialitate, a certificării profesionale, a derulării cursurilor de  formare profesională continuă la un formator autorizat și a certificării/evaluării de către Institutul  de Studii Financiare; procedura de avizare şi înregistrare a personalului care efectuează
constatarea daunelor se stabileşte prin reglementări ale A.S.F.

Articole similare