IAS 2 Stocuri

Obiectivul acestui standard este de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri.

Problema fundamentala o reprezinta valoarea costului ce urmeaza a fi recunoscuta drept activ si reportata pana cand veniturile aferente sunt recunoscute. Acest standard face recomandari cu privire la determinarea costului si la recunoasterea ulterioara drept cheltuiala, incluzand orice diminuare pana la a valorii pana la valoarea realizabila neta. De asemenea, standardul ofera recomandari cu privire la formulele de determinare a costului care sunt utilizate la calcularea costului stocurilor.

Stocurile sunt active :

a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii ;
b) in curs de productie in vederea unei vanzari in aceleasi conditii ca mai sus; sau
c) sub forma de materii prime , materiale si consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat , ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile estimate necesare vanzarii. Aceasta definitie se refera la suma neta pe care o entitate se asteapta sa o realizeze din vanzarea de stocuri pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Valoarea justa este suma pentru care ar putea fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie , intre parti interesate, in constinta de cauza , in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective.

Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii , precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc in prezent.

a) Costurile de achizitie cuprind :
• pretul de cumparare;
• taxele de import;
• alte taxe (cu exceptia acelor pe care entitatea le poate recupera de la autoritatile fiscale )
• costurile de transport, manipulare si
• alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de produse finite , materiale si servicii;

Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare sunt deduse pentru a determina
costurile de achizitie.

b) Costurile de prelucrare sunt costurile direct aferente unitatilor produse , cum ar fi :
• costurile cu manopera directa ;
• alocarea sistematica a regiei de productie, fixa si variabila, generata de transformarea materialelor in produse finite;
Regia fixa se refera la costurile indirecte fixe cum ar fi : amortizarea, intretinerea sectiei si utilajelor , costurile cu administrarea si conducerea sectiilor. Regia variabila se refera la costurile indirecte variabile cu sunt: forta de munca indirecta, materiile prime indirecte.

c) Alte costuri se includ in costul stocurilor numai in masura in care reprezinta costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc in prezent. De exemplu, poate fi adecvata includerea in costul stocurilor a regiilor generale sau a costului proiectarii produselor destinate anumitor clienti.

Iata si cateva elemente de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor ci trebuie reconoscute drept cheltuiala a perioadei in care au survenit:

• pierderi de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normale admise;
• cheltuieli de depozitare cu exceptia cazului in care astfel de costuri sunt necesare in procesul de productie , anterior trecerii in faza noua de fabricatie;
• regii generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si in locul in care se gasesc in prezent si
• costuri de desfacere.

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobiliazari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18

Articole similare