IMM Leasing de echipamente si utilaje- publicat in MOF -OUG 118/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordonanța de urgență nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” a fost publicata in MOF nr. 655 din 24 iulie 2020.


Se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Națională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în calitate de utilizatori, denumiți în continuare beneficiari.

Cui se adreseaza?

Programul este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

Mai precis, poate fi beneficiar al programului, operatorul economic, societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producție, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, asociațiile sau fundațiile nonprofit care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, care are calitatea de utilizator/locatar în contractul de leasing financiar încheiat cu finanțatorul.

Conditii de eligibilitate pentru beneficiar

Beneficiarul este eligibil dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu se află în dificultate în sensul capitolului 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene „Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate“ publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 249, seria C din 31 iulie 2014;
b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau finanțatorul;
c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observație și substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători față de debitori prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit;
d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți;
e) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanțatorului;
f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

In ce consta programul ?

Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel:
a) în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;
b) în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat/beneficiar : 5.000.000 lei.
Plafonul anual al garanțiilor de stat se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

În baza prezentei ordonanțe de urgență se pot acorda facilități de natura subvenției de dobânda în procent de până la 50% pentru creditele garantate în condițiile prezentei ordonanțe, precum și garanții de stat în condițiile subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și a comisionului de risc.

Facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis, aprobată prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, precum și a prevederilor comunitare relevante în domeniul ajutorului de stat.

Important!

Nu sunt eligibili pentru acordarea de garanții în cadrul programului beneficiarii din sectoarele/domeniile:

 • intermedieri financiare și asigurări
 • tranzacții imobiliare
 • activități de jocuri de noroc și pariuri
 • producție sau comercializare de armament
 • muniții, explozibili, tutun,
 • alcool cu excepția vinului și berii
 • substanțe aflate sub control național
 • plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope
 • activități de închiriere și leasing
 • activități de investigare și protecție.

Finanțarea și garantarea

Finanțările sunt destinate achiziționării bunurilor mobile noi și second-hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale finanțatorilor și beneficiază de garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.

 • Durata maximă a perioadei de leasing: este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.
 • Avansul achitat de utilizator: este de 0%, și, în funcție de solicitarea acestuia, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA.
 • Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat exclusiv TVA și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului.
 • Nivelurile comisionului de risc și al comisionului de administrare, calculate în conformitate cu legislația europeană relevantă în domeniul ajutorului de stat se stabilesc anual prin ordin al ministrului finanțelor publice.
 • Garanția de stat este garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea finanțatorului, care fac obiectul finanțării de tip leasing, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, modificare și radiere în/din Registrul Național de Publicitate a Garanțiilor Mobiliare se efectuează de către finanțator, în baza mandatului acordat de F.N.G.C.I.M.M.
 • Finanțatorii pot solicita beneficiarului garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanțiile colaterale, sub forma biletelor la ordin emise de beneficiar în limita procentului negarantat, în conformitate cu normele și procedurile proprii de finanțare ale acestora.

Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor

 • Finanțatorul are dreptul la plata valorii de executare a garanției în cazul producerii riscului de credit, în condițiile programului.
 • Sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele și contul statului, se plătesc finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, cu încadrarea în creditele aprobate în buget cu această destinație, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
 • Pentru finanțările garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporțional cu procentul de garantare și în același mod de către finanțator și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Articole similare

Comentariul tau aici