Impozitul pe dividendele distribuite persoanelor juridice

Reţinerea, declararea şi plata

Termen de plata

O persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende, către bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul.

Cota de impozit

Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra dividendului brut distribuit/plătit persoanei juridice române.

Se plăteşte impozit pe dividende pentru sumele distribuite/plătite fondurilor deschise de investiţii, încadrate astfel, potrivit reglementărilor privind piaţa de capital.

Declarare

Impozitul pe dividende se declară la rândul 5 „Impozit pe dividende distribuite la persoanele juridice” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi se plăteşte la Bugetul de stat.

Excepţii

Nu se calculează, reţine şi plăteşte impozit pe dividende, în cazul dividendelor distribuite:

– unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani consecutivi, împliniţi la data plăţii acestora, inclusiv;

– fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;

– organelor administraţiei publice care exercită, prin lege, drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la acele persoane juridice române.

Nu sunt considerate dividende sumele primite sub formă de:

– distribuiri de titluri de participare suplimentare, care nu modifică procentul de deţinere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică, efectuate în legătură cu o operaţiune de majorare a capitalului social al unei persoane juridice;

– distribuiri în legătură cu dobândirea/răscumpărarea de către o societate comercială, de acţiuni proprii, ce nu modifică pentru participanţii la persoana juridică respectivă procentul de deţinere a titlurilor de participare;

– distribuiri în bani sau în natură efectuate cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanţi.

Articole similare