Inscrierea absolventilor ACCA in Camera Auditorilor Financiar

HOTĂRÂRE nr. 206 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea Procedurilor de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 31 mai 2011

Data intrarii in vigoare : 31/05/2011

În temeiul:

– art. 6 alin. (3) şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 24 şi 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederilor Acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi) privind recunoaşterea profesională, din 22 decembrie 2010,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 23 februarie 2011, hotărăşte:

ART. 1

Se aprobă Procedurile de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3

Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Ion Mihăilescu, Bucureşti, 23 februarie 2011.

Nr. 206.

ANEXĂ

PROCEDURI de înscriere la stagiu a persoanelor care a obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Persoana care este membru cu drepturi depline al Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi), dar nu are experienţă în auditul statutar şi solicită autorizarea ca auditor financiar în România, va parcurge următoarele etape:

– în baza diplomei de membru al ACCA însoţite de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat din România, va solicita echivalarea testului de acces la stagiu;

– la solicitarea înscrierii la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), va obţine calitatea de stagiar şi va efectua cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor legale ale CAFR;

– la sfârşitul perioadei de stagiu are dreptul de a se înscrie la examenul de competenţă profesională organizat de CAFR, urmând a susţine numai testul de aplicare a cunoştinţelor în practică, inclus în examenul de competenţă profesională.

(2) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de competenţă profesională menţionat anterior se pot înscrie în Registrul public al auditorilor financiari al CAFR, potrivit prevederilor legale în vigoare.

ART. 2

Persoanele care sunt membri cu drepturi depline ai ACCA, dar nu au experienţă în auditul statutar, şi care doresc parcurgerea etapelor prevăzute la art. 1 trebuie să depună o cerere de echivalare a testului de acces la stagiu, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 3, la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari. Echivalarea se va putea acorda conform condiţiilor de vechime şi studii prevăzute de lege pentru înscrierea la stagiu.

CAP. II

Analizarea dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu

ART. 3

Pentru echivalarea testului de acces la stagiu, persoanele care sunt membri ai ACCA, dar nu au experienţă în auditul statutar, vor depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari un dosar care va conţine următoarele documente:

a) cerere de echivalare a testului la stagiu;

b) copie de pe certificatul/diploma care atestă calitatea de membru al ACCA;

c) scrisoare de recomandare de la ACCA, cu precizarea următoarelor elemente:

– calitatea de membru pe care candidatul o deţine la data emiterii scrisorii, că are o bună reputaţie profesională şi nu are nicio sancţiune disciplinară rămasă definitivă la ACCA;

– faptul că ACCA a adoptat şi supraveghează respectarea cerinţelor Codului etic emis de International Federation of Accountants – IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor);

d) copie de pe cartea de muncă şi adeverinţă, acolo unde este cazul, care să ateste experienţa de minimum 4 ani în domeniul financiar-contabil;

e) certificat de cazier juridic în perioada de valabilitate;

f) copie de pe paşaport sau alt act de identitate;

g) copie de pe documentul care atestă achitarea tarifului de analiză a dosarului, prevăzut la cap. III;

h) două fotografii tip buletin.

ART. 4

(1) Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, care va înainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Camerei.

(2) Biroul permanent al Camerei va emite decizia finală de aprobare sau respingere, iar rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari.

(3) Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii de echivalare a testului este de 10 zile lucrătoare de la comunicare, cu termen de soluţionare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestaţiei.

ART. 5

În cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din tariful de analiză a dosarului.

ART. 6

Persoanele declarate admise ca urmare a aprobării Biroului permanent al Camerei se vor putea înscrie la stagiu în termen de un an de la aprobarea deciziei date de Biroul permanent al Camerei.

ART. 7

Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va solicita absolventului orice document necesar actualizării dosarului depus la Cameră.

CAP. III

Tariful de analiză a dosarului

ART. 8

Tariful de analiză a dosarului este de 250 lei.

Articole similare