Adresa/ cerere infiintare poprire

Domnule Preşedinte,

Societatea comercială …………………………………….., cu sediul social în ………………, str. …………………, nr. ….., ap. …, judeţ/sector al Municipiului Bucureşti ……….., înmatriculată în Registrul Comerţului …………….. sub nr. …………….., cod fiscal …………………, cont bancar ………………………………….., reprezentată legal de …………………………….., vă rugăm să dispuneţi ÎNFIINŢAREA POPRIRII ASIGURĂTORII asupra sumei de ………………………1 în mâinile ………………………..…2 din …………..………, str. …………………, nr. ….., ap. …, judeţ/sector al Municipiului Bucureşti …………….3 asupra sumelor …………. pe care terţul poprit le datorează debitorului nostru4 ………………, cu sediul social/domiciliul în ………………, str. …………………, nr. ….., ap. …, judeţ/sector al Municipiului Bucureşti ……….5 .

Motivele cererii sunt următoarele:

În fapt, debitorul ne datorează suma de ……………… lei, astfel cum rezultă din …………………………6. Pentru realizarea creanţei am introdus acţiune la această instanţă împotriva debitorului.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 597 şi 591 – 595 C.proc.civ.

Anexăm la prezenta cerere copie legalizată de pe acţiunea intentată împotriva pârâtului şi copie de pe actul constatator al creanţei. Actele se depun în trei exemplare, dintre care unul pentru instanţă şi celelalte două pentru a fi comunicate debitorului şi terţului poprit.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru şi timbrul judiciar.

Data …………………….

Societatea comercială …………………………………..

Reprezentată prin ……………………

Semnătura reprezentantului ………….

Domnului Preşedinte al …………………………….

One Thought to “Adresa/ cerere infiintare poprire”

Comentariul tau aici