Lucrari de constructii – devizul general

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Daca pentru stabilirea modului de calcul al taxelor aferente lucrarilor de constructii (vezi articolul Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie) avem articolul 267 din Codul fiscal, pentru reglementarea documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii a fost emisa Hotararea nr 28 din 9 ianuarie 2008 , publicata in MO nr. 48 din 22 ianuarie 2008. Devizul general este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizarii lucrarilor de interventii la constructii si instalatii, an faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

  Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

  Devizul general intocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii se actualizeaza prin grija beneficiarului ori de cate ori este necesar, dar de regula in urmatoarele situatii:

  a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de fezabilitate;
  b) la data solicitarii autorizatiei de construire;
  c) la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru executia de lucrari;
  d) dupa incheierea contractelor de achizitie, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie/lucrarilor de interventii;
  e) la data intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat sau la bugetul local, atat pentru obiective de investitii noi, cat si in continuare.

  In capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind urmatoarele cheltuieli:

  CAPITOLUL 1

  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

  1.1. Obtinerea terenului

  Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpararea de terenuri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii lucrarilor, exproprieri, despagubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura.

  1.2. Amenajarea terenului
  Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau în demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa, stramutari de localitati sau monumente istorice etc.

  1.2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

  Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, si reintroducerea în circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.

  CAPITOLUL 2

  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

  Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, cai ferate industriale, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

  CAPITOLUL 3

  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

  3.1. Studii de teren

  Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.

  3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii

  Se includ cheltuielile pentru:

  a) obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
  b) obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
  c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;
  d) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
  e) întocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciara;
  f) obtinerea acordului de mediu;
  g) obtinerea avizului P.S.I.;
  h) alte avize, acorduri si autorizatii.

  3.3. Proiectare si inginerie

  Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie), pentru plata verificarii tehnice a proiectarii si pentru plata elaborarii certificatului de performanta energetica a cladirii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).
  Pentru lucrarile de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrarilor la obiective începute si neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnica.
  Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor/reabilitarilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

  3.4. Organizarea procedurilor de achizitie

  Se includ cheltuielile aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati în comisiile de evaluare; anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica etc., în legatura cu procedurile de achizitie publica.

  3.5. Consultanta

  Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
  a) plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piata, de evaluare etc.;
  b) plata serviciilor de consultanta în domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie.

  3.6. Asistenta tehnica

  Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
  a) asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (în cazul în care aceasta nu intra în tarifarea proiectului);
  b) plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

  CAPITOLUL 4

  Cheltuieli pentru investitia de baza

  4.1. Constructii si instalatii

  Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
  Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.
  Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect.

  4.2. Montajul utilajelor tehnologice

  Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.
  Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

  4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

  Se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale.
  Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

  4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

  Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor si a echipamentelor de transport tehnologic.
  Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

  4.5. Dotari

  Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotari P.S.I., dotari de uz gospodaresc, dotari privind protectia muncii.
  Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.
  4.6. Active necorporale

  Se cuprind cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.
  La TOTAL si TOTAL GENERAL din devizul general se precizeaza partea de cheltuieli care reprezinta constructii-montaj (C+M).

  CAPITOLUL 5

  Alte cheltuieli

  5.1. Organizare de santier

  Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj.

  5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

  Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajarii la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces – auto si cai ferate -, bransamente/racorduri la utilitati, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier.

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

  Se cuprind cheltuielile pentru: obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulatie, întreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenta cu politia rutiera, contract temporar cu furnizorul de energie electrica, cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat etc.

  5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

  Se cuprind, dupa caz: comisionul bancii finantatoare, cota aferenta Inspectoratului de Stat în Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite în conditiile legii. In costul creditului se cuprind comisioanele si dobanzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.

  5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

  a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, în functie de natura si complexitatea lucrarilor.
  b) In cazul obiectivelor de investitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformarilor, modificarilor, modernizarilor, reabilitarii la constructii si instalatii existente, se aplica un procent de pâna la 10%.
  c) În cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si în cazul lucrarilor pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamitati naturale, se aplica un procent de pâna la 20%, în functie de natura si complexitatea lucrarilor.
  d) Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

  CAPITOUL 6

  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

  6.1. Pregatirea personalului de exploatare

  Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolarizarii personalului în vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

  6.2. Probe tehnologice si teste

  Se cuprind cheltuielile aferente executiei probelor/Incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor, expertizelor la receptie, omologarilor etc.
  În situatia în care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultata prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile realizate din acestea.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Distribuie acest articol: