Mic ghid de contabilitate pentru organizatii fara scop patrimonial

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Contabilitatea in partida simpla

  Categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care pot organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă, sunt următoarele:

  a) unităţile de cult;

  b) asociaţiile de proprietari.

  Au obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial în al căror act normativ de înfiinţare există prevederi exprese în acest sens.

  Organizarea contabilităţii în partidă simplă

  Sistemul de contabilitate în partidă simplă, reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative.

  Modelele formularelor, comune pe economie, pot fi adaptate în funcţie de specificul şi de necesităţile persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora.

  Persoanele juridice fără scop patrimonial vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice.

  Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

  Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, lunar se întocmeşte “Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv”, pe baza datelor înscrise şi totalizate în fişe şi jurnale contabile.

  Persoanele care au obligaţia gestionării patrimoniului persoanelor juridice fără scop patrimonial răspund, pentru pregătirea, însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări, precum şi de transpunerea corectă a soldurilor în cazurile menţionate anterior

  Norme generale privind documentele justificative şi financiar – contabile

  Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

  În baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

  Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

  – denumirea documentului;

  – denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;

  – numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

  – codul de înregistrare fiscală (când este cazul);

  – menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);

  – conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

  – datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;

  – numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, după caz;

  – alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

  Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.

  Contabilitatea in partida dubla

  Asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale, aplica prevederile din ordinul 1969/2007.

  Astfel, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

  – bilanţ,

  – contul rezultatului exerciţiului,

  – notele explicative la situaţiile financiare anuale.

  Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

  – bilanţ prescurtat,

  – contul prescurtat al rezultatului exerciţiului,

  – notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

  Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

  Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

  Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial sunt supuse, potrivit legii, verificării de către cenzori sau de către auditori financiari, după caz.

  Aceste prevederi sunt similare celor mentionate in Ordinul 3055 /2009.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: