Modificarea formularelor 200,201,205,250, 251-ordinul 3605/2015 publicat in 15.12.2015

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In MOF in 15.12.2015 a fost publicat Ordinul 3605/2015 care vizeaza modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

  Prevederi :

  • se actualizeaza formularele :

  – 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, şi “Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declaraţia privind veniturile realizate din România” ;

  –  anexa nr. 1 la formularul 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7;

  – anexa nr. 1 la formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;

  – anexa nr. 1 la formularul 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a;

  – anexa nr. 1 la formularul 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a

  anexa nr. 2 la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, primul paragraf de la punctul 1 “Depunerea declaraţiei” se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ” 1. Depunerea declaraţiei
  Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
  – activităţi independente;
  – cedarea folosinţei bunurilor;
  – activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
  – piscicultură;
  – silvicultură;
  – transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
  – operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
  – jocuri de noroc.”

  anexa nr. 2 la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, punctul 1 “Depunerea declaraţiei”, subpunctul 1.1, după subpunctul 1.1.5, se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.5.1, cu următorul cuprins:
  “1.1.51. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 1162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Opţiunea de regularizare a impozitului poate fi exercitată pentru veniturile realizate începând cu 1 iunie 2015.
  Pentru anul fiscal 2015, declaraţia cuprinde veniturile realizate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2015.
  La declaraţie se anexează următoarele:
  – un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală în anul în care s-a obţinut venitul din România într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
  – un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în anul în care a exercitat opţiunea de regularizare în România a impozitului pe venit;
  – documente justificative din care rezultă veniturile realizate şi cuantumul impozitului reţinut la sursă de către plătitorul de venit.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, punctul 1 “Depunerea declaraţiei”, subpunctul 1.2., subpunctul 1.2.2. se modifică şi va avea următorul conţinut:
  ” 1.2.2. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, la punctul 1 “Depunerea declaraţiei”, după subpunctul 1.6. se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.7, cu următorul cuprins:
  “1.7. Venituri din jocuri de noroc
  1.7.1. Pentru veniturile din jocuri de noroc realizate în perioada 1 ianuarie 2015 -12 februarie 2015, persoanele fizice nu au obligaţia depunerii declaraţiei.
  1.7.2. Declaraţia se depune de către persoanele care realizează venituri în perioada 13 februarie 2015-11 iunie 2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker.
  1.7.3. Declaraţia se depune de către persoanele care realizează venituri începând cu 12 iunie 2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker.
  1.7.4. Declaraţia se completează distinct pentru fiecare perioadă (prevăzută la subpct. 1.7.2. şi 1.7.3.), cumulat pe fiecare organizator de jocuri de noroc sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, punctul 2 “Termenul de depunere şi organul fiscal competent” se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “2. Termenul de depunere şi organul fiscal competent
  2.1. Termen de depunere:
  – anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;
  Persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului pe venit în România, potrivit art. 1162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia pe perioada de prescripţie a impozitului pe venit.
  – ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie «X» în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.
  2.2. Declaraţia se completează în două exemplare:
  – originalul se depune la:
  a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  b) organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, potrivit legii;
  – copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, punctul 3 “Completarea declaraţiei” se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “3. Completarea declaraţiei
  3.1. Perioada de raportare
  În rubrica «Anul» se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2015).
  3.2. Căsuţa «Declaraţie rectificativă» se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative.
  3.3. Căsuţa «Venit scutit conform convenţiei de evitare a dublei impuneri» se bifează de persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de impozit pe venit în România, conform convenţiei de evitare a dublei impuneri. În această situaţie, la declaraţie se anexează certificatul de rezidenţă fiscală.
  3.4. Căsuţa «Opţiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit» se bifează de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 1162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  3.5. Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular.
  3.6. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei vor completa în mod corespunzător numărului de surse ori categoriilor de venituri realizate, cap. II «Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit», în formularul «Anexă nr. . . . . . . . . . . la Declaraţia privind veniturile realizate din România», care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.
  3.7. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
  3.8. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
  3.9. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
  3.10. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
  3.11. Nu se va depune formularul anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii privind veniturile realizate în România. Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, la capitolul II “Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, litera A “Date privind activitatea desfăşurată”, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
  Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
  Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, la capitolul II “Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, litera A “Date privind activitatea desfăşurată”, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 9-11, cu următorul cuprins:
  ” 9. Număr zile de scutire – se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.
  10. Organizatorul jocurilor de noroc – se completează denumirea organizatorului de jocuri de noroc sau a plătitorului de venituri din jocuri de noroc.
  11. Codul de identificare fiscală al organizatorului jocurilor de noroc – se completează codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc sau al plătitorului de venituri din jocuri de noroc.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, la capitolul II “Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, litera B “Date privind venitul/câştigul net anual”, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
  ” 6. JOCURI DE NOROC
  rd.1 Venit brut – se înscrie suma reprezentând venitul brut primit de un contribuabil de la un organizator de jocuri de noroc sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, la capitolul III “Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/câştigul net anual impozabil”, al doilea paragraf se abrogă.

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi de către persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care realizează venituri din străinătate impozabile în România, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare, precum şi alte venituri impozabile potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, punctul 3, litera a) se abrogă.

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, punctul 3, subpunctul 3.1 se abrogă.

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “7. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
  Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
  Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
  Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, la capitolul II “Date privind veniturile realizate pe surse şi categorii de venit”, litera A “Date privind activitatea desfăşurată”, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “2. Categoria de venit – se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat.
  Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii menţionează perioada de deţinere a proprietăţilor imobiliare care au fost înstrăinate în anul de raportare, bifând căsuţa corespunzătoare perioadei de deţinere a acestora.
  Pentru transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moştenire, declaraţia se depune de contribuabilii moştenitori în situaţia în care succesiunea nu este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuţa «Cu titlu de moştenire».
  Persoanele fizice care, în anul 2015, au realizat venituri din jocuri de noroc evidenţiază, distinct, în declaraţie, veniturile realizate în perioada 1 ianuarie-12 februarie 2015, 13 februarie-11 iunie 2015, respectiv veniturile realizate în perioada 12 iunie-31 decembrie 2015.
  Rubrica «Remuneraţii/Indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare» se bifează în cazul în care persoanele fizice obţin venituri din străinătate care au aceeaşi natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dar care nu sunt obţinute din desfăşurarea unei activităţi dependente.
  Sunt considerate astfel de venituri obţinute din străinătate cele care sunt similare celor obţinute din România, ca:
  – sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;
  – remuneraţii primite de directori în baza unui contract de mandat;
  – indemnizaţia administratorilor, inclusiv indemnizaţia asociatului unic;
  – sume din profitul net cuvenite administratorilor;
  – sume primite de reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliile de administraţie;
  – beneficiile în bani sau în natură obţinute în calitate de membru al consiliului de administraţie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
  – oricare alte sume similare obţinute în calitate de membru al consiliului de administraţie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.”

  la anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, la capitolul II “Date privind veniturile realizate pe surse şi categorii de venit”, litera B “Date privind venitul realizat”, rândul 4 “Impozit pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate” se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “rd.4. Impozit pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate – se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate, reţinut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.
  Rubrica de la rd. 4 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  – dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin, potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alt stat;
  – plătitorul venitului din salarii din România nu mai există.
  În această situaţie, declaraţia reprezintă şi cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate.
  Contribuabilul anexează la declaraţie documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.”

  la anexa nr. 2, instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 6.

  anexa nr. 3 “Instrucţiuni pentru transmiterea în format electronic a Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” se abrogă.

  la anexa nr. 4 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor”, litera a), punctul 6 de la se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ” 6. Se utilizează la declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole determinate în sistem real, piscicultură şi/sau silvicultură, pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, jocuri de noroc, precum şi la declararea câştigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen;”.

  la anexa nr. 4 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor”, litera l), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ” 5. Se utilizează la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, jocuri de noroc, impozitului pe câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pe fiecare sursă de venit, şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus.”


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: