Modificarea normelor privind ucenicia la locul de munca – Hotararea nr. 423/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In data de 28 iunie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial Hotararea nr. 423/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013.

Iata care sunt modificarile aparute:

La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) are experiență de cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;”.

La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Planificarea orară a pregătirii teoretice și practice a ucenicilor se stabilește de comun acord între angajator și furnizorul de formare profesională, în funcție de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităților specifice ale ucenicilor și a reglementărilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii.”

La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă», prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se înțelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, respectiv:

a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;

d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

(2) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se organizează pe durata contractului de ucenicie, după încheierea perioadei de probă, potrivit planificării prevăzute la art. 10 alin. (3).”

La articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Documentele necesare persoanelor prevăzute la art. 19 alin. (1) în vederea încheierii contractului de ucenicie sunt:”.

La articolul 20 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.”

La articolul 20 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.”

După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

“Art. 201. – Prin «motive imputabile ucenicului», în sensul art. 20 alin. (1) și (2), lit. f), se înțelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) încetarea raportului de muncă prin demisie, conform art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

1) Femeile aflate în situația prevăzută la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile și obligațiile prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care contractul de ucenicie nu încetează de drept în perioada suspendării, prin acordul părților, contractul de ucenicie poate fi prelungit conform art. 82 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finalizării programului de formare profesională.

(3) În cazul în care în perioada suspendării, contractul de ucenicie încetează respectând prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul de formare profesională eliberează o adeverință din care să reiasă numărul orelor de pregătire teoretică și practică efectuate de ucenic în cadrul programului de ucenicie.

(4) Pe baza adeverinței prevăzute la alin. (3), persoana care a avut calitatea de ucenic se poate înregistra la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, unde i se asigură servicii specializate, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru valorificarea orelor de pregătire teoretică și practică efectuate.”

Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Perioada de probă, prevăzută la art. 9 alin. (2) din lege, este inclusă în durata pentru care se încheie contractul de ucenicie.

(2) Persoana selectată în vederea angajării ca ucenic este informată de angajator cu privire la durata perioadei de probă.”

La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Contractul de prestări servicii de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se încheie după finalizarea perioadei de probă.”

La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.”

La anexa nr. 1, punctul Q.5 se abrogă.

Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa l din hotărâre”.

Articole similare

Comentariul tau aici