Modificari si completari la accize si alte taxe speciale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In Monitorul oficial nr. 954 din data de 12 noiembrie 2018 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 874/2018 pentru modificarea si completarea Titlului VIII Accize si alte taxe speciale din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.
Titlul VIII „Accize si alte taxe speciale” pct. 92, alin. (2), alin. (5) șialin. (12)  se modifica si vor avea urmatorul continut:

„(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4), în alimentatoare autorizate exclusiv pentru circulația în incinta aeroportului, și care alimentează efectiv aeronavele, precum și în cazul în care combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4) lit. c) în alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deținute de aceasta sau în rezervoarele deținute sub orice formă de aceasta, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deține. În acest caz, responsabilitatea cu privire la livrarea combustibilului pentru aviație potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor competente din cadrul instituțiilor prevăzute la alin. (4) lit. c). 

(5) Pentru aeronavele înregistrate în România, certificatele prevăzute la alin. (4) lit. b) se eliberează de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. 

(12) Certificatul de livrare se întocmește de antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei direct sau indirect, iar în cazul în care factura privind alimentarea aeronavei se întocmește în numele altui antrepozit fiscal, un exemplar al certificatului de livrare este transmis și acelui antrepozit fiscal. Antrepozitul fiscal în numele căruia se emit facturile către persoanele prevăzute la alin. (4) întocmește jurnalul prevăzut în anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei întocmește jurnalul prevăzut în anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

Titlul VIII „Accize si alte taxe speciale” dupa pct. 92,  se introduce un nou punct, pct. 92^1, cu urmatorul continut:

„92^1 (1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se aplică și în cazul produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație de către instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranța și securitatea națională, deplasate către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România. 

(2) În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înțelege locul unde produsele energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație sunt recepționate în alimentatoarele destinate alimentării aeronavelor deținute de instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranțași securitatea națională sau în rezervoarele deținute sub orice formă de aceste instituții de stat, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deține, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 401-412 din Codul fiscal și pct. 124-134 din prezentele norme. 

(3) Prevederile pct. 92 referitoare la documentele justificative necesare aplicării scutirii directe de la plata accizelor se aplică în mod corespunzător”.


Articole similare