Norma nr 21 privind auditul financiar la entiti autorizate reglementate si supravegheate de ASF

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către ASF a fost publicata in M.Of. nr.802/04.11.2014.

   

  Prevederi :

   

  Entităţile care intră sub incidenţa prevederilor normei sunt:

  ·         societăţi de servicii de investiţii financiare;

  ·         societăţi de administrare a investiţiilor;

  ·         organisme de plasament colectiv;

  ·         traderi;

  ·         consultanţi de investiţii;

  ·         Fondul de compensare a investitorilor;

  ·         operatori de piaţă/sistem;

  ·         depozitari centrali;

  ·         case de compensare;

  ·         contrapărţi centrale;

  ·         societăţi de asigurare şi/sau reasigurare;

  ·         fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora;

  ·         fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora.

   

  NU se aplică :

  ·         brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale potrivit criteriilor de mărime stabilite în conformitate cu reglementările contabile specifice, precum şi

  ·         agenţilor de marketing autorizaţi/avizaţi să desfăşoare activităţi în Sectorul sistemului de pensii private conform prevederilor legale aplicabile.

   

  Un auditor financiar poate presta activitate de audit financiar la entităţile prevăzute mai sus  numai cu respectarea prevederilor prezentei norme.

   

  Condiţii pentru aprobarea/avizarea auditorului financiar

  În vederea desfăşurării activităţii de audit financiar la entităţile menţionate anterior au obligaţia de a solicita aprobarea/avizarea de către A.S.F. în acest sens prin depunerea la Registratura A.S.F. a unei cereri însoţite de o documentaţie înainte de începerea misiunii de audit financiar, cel târziu până la data de 31 octombrie a exerciţiului financiar pentru care se realizează misiunea de audit.

   

  Auditorul financiar, persoană fizică sau juridică, este aprobat/avizat de către A.S.F. dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile comune aplicabile la nivelul A.S.F., precum şi condiţiile specifice aplicabile la nivel sectorial datorate particularităţilor activităţii desfăşurate de către entităţile prevăzute anterior după cum urmează:

  A. Condiţii comune aplicabile la nivelul A.S.F.:

  a) să fie membru activ al C.A.F.R. şi să aibă o vechime de cel puţin 3 ani ca membru al C.A.F.R.;

  b) să deţină pentru ultimii 3 ani calificativul maxim – A, acordat de către organismul profesional competent în acest sens;

  c) să deţină calitatea de auditor statutar, conform legii, pentru a efectua auditarea situaţiilor financiare anuale individuale şi/sau consolidate;

  d) să nu fi fost sancţionat disciplinar printr-o decizie rămasă definitivă în ultimii 3 ani;

  e) să nu fi fost sancţionat de către autorităţile române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar ori cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi;

  f) să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal şi în cazierul judiciar;

  g) să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de C.A.F.R.;

  h) să îndeplinească cerinţele legale şi profesionale referitoare la activitatea de audit şi să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;

  i) să nu aibă datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;

  j) condiţiile prevăzute la lit. a)-i) sunt aplicabile şi pentru auditorii financiari persoane fizice care pot efectua auditul financiar în numele persoanei juridice;

  k) auditorul financiar persoană juridică să dispună de minimum 5 persoane angajate membri activi ai C.A.F.R.;

  l) auditorul financiar persoană juridică să utilizeze serviciile unui expert în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA “Certified Information Systems Auditor”.

   

  B. Condiţii specifice aplicabile la nivel sectorial:

  a) auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul instrumente şi investiţii financiare, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai îndeplinească condiţia de a fi absolvenţi ai cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru piaţa de capital, organizate periodic de C.A.F.R. în colaborare cu entităţi specializate în domeniul pregătirii profesionale de profil;

  b) auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul asigurări-reasigurări, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să îndeplinească şi condiţia de a avea cel puţin un actuar în cadrul echipei care va realiza auditul financiar, în vederea examinării activităţii de asigurare/reasigurare conform principiilor fundamentale şi general acceptate ale calculului actuarial;

  c) auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul sistemului de pensii private, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

  (i) să utilizeze serviciile unui actuar;

  (ii) în cazul fondurilor de pensii administrate privat/fonduri de pensii facultative, să fi funcţionat minimum 4 ani, cu excepţia persoanelor juridice rezultate dintr-o fuziune sau o divizare, caz în care acest termen include şi funcţionarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin.

   
  Documentaţia necesară aprobării/avizării auditorului financiar
  A. În cazul auditorilor financiari persoane fizice:

  a) act de identitate, în copie;

  b) document eliberat de C.A.F.R., care atestă calitatea de auditor statutar, valabil pentru anul în curs;

  c) document eliberat de C.A.F.R. care să cuprindă menţiuni referitoare la calificativul acordat de organismul profesional competent în acest sens;

  d) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exerciţiul financiar în cauză, în copie;

  e) curriculum vitae, semnat şi datat, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a duratei şi naturii activităţilor desfăşurate, precum şi a responsabilităţilor exercitate, însoţit de orice alte documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de pregătire şi experienţă în domeniul auditat;

  f) curriculum vitae, semnat şi datat, pentru actuarul menţionat la art. 7 pct. B lit. b) şi lit. c) pct. (i) care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute la lit. e) în legătură cu pregătirea şi experienţa profesională;

  g) cazierul judiciar, precum şi cazierul fiscal, în original;

  h) certificat de absolvire a cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru Sectorul instrumente şi investiţii financiare şi de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia aferentă, în copie legalizată;

  i) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă;

  j) chestionar, completat şi semnat

  B. În cazul auditorilor financiari persoane juridice:

  a) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie legalizată;

  b) copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi;

  c) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;

  d) lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, acţionari sau administratori;

  e) curriculum vitae, semnat şi datat, pentru partenerul-cheie, care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute la pct. A lit. e) în legătură cu pregătirea şi experienţa profesională;

  f) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exerciţiul financiar în cauză, în copie;

  g) cazierul judiciar, precum şi cazierul fiscal, în original;

  h) dovada achitării taxei de avizare pentru auditorii financiari care depun documentaţie pentru Sectorul sistemului de pensii private;

  i) chestionar, completat şi semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5;

  j) documentaţia prevăzută la pct. A pentru auditorii financiari persoane fizice care pot efectua, în numele persoanei juridice, auditul financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv pentru auditorul responsabil cu misiunea de audit.

   

  Auditorii financiari aprobaţi/avizaţi de către A.S.F. vor fi incluşi în cadrul unei liste, distinct pentru fiecare sector de supraveghere financiară.

  Emiterea de către A.S.F. a deciziei de aprobare/avizului pentru auditorii financiari se efectuează în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al acestora.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: