Note explicative la bilant

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Conform Ordinului 3055 din 2009 notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situatiile financiare anuale trebuie sa existe informatii aferente în notele explicative.

  Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse în situatiile financiare anuale care sunt sau au fost initial exprimate în moneda straina (valuta), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda nationala.

  În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmatoarele informatii:

  a) denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile în care entitatea detine fie direct, fie printr-o persoana care actioneaza în nume propriu, dar în contul entitatii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel putin 20%, prezentând: proportia de capital detinuta, valoarea capitalului si rezervelor, profitul sau pierderea entitatii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale. Informatiile privind capitalul, rezervele si profitul sau pierderea entitatii în care se detine interesul de participare pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila.

  b) denumirea, sediul principal sau sediul social si forma juridica ale fiecareia dintre entitatile la care entitatea este asociat cu raspundere nelimitata. Aceste informatii pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila.

  Notele explicative trebuie sa mentioneze:

  a) denumirea si sediul social ale entitatii care întocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitati din care face parte entitatea în calitate de filiala;

  b) denumirea si sediul social ale entitatii care întocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entitati din care face parte entitatea în calitate de filiala si care este, de asemenea, inclusa în grupul de entitati prevazut la lit. a);

  b) locul de unde pot fi obtinute copii ale situatiilor financiare anuale consolidate prevazute la lit. a) si b), cu conditia ca acestea sa fie disponibile.

  Trebuie sa se mentioneze, totodata, daca situatiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu prevederile cuprinse în prezentele reglementari.

  Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor întelegere:

  a) denumirea entitatii care face raportarea;

  b) faptul ca situatiile financiare anuale sunt proprii acesteia si nu grupului;

  c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare anuale;

  d) moneda în care sunt întocmite situatiile financiare anuale;

  e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).

  O entitate prezinta urmatoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situatiile financiare anuale:

  a) locul principal unde îsi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial;

  b) o descriere a naturii activitatii desfasurate si principalele domenii de activitate;

  c) denumirea societatii-mama si cea a detinatorului final în cadrul grupului (daca este cazul);

  d) orice alta informatie care, în opinia directorilor si administratorilor, ajuta la prezentarea unei imagini fidele asupra entitatii.

  Notele explicative prezinta natura si scopul comercial ale angajamentelor entitatii, care nu sunt incluse în bilant, si impactul financiar al acelor angajamente asupra entitatii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si în masura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesara pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatii.

  Relatiile cu entitatile afiliate

  Daca entitatea raportoare a avut tranzactii cu entitati legate, ea trebuie sa prezinte tranzactiile încheiate cu entitatile legate, inclusiv suma acestor tranzactii, natura relatiei cu entitatea legata si alte informatii referitoare la tranzactii, necesare pentru o întelegere a pozitiei financiare a entitatii raportoare, daca asemenea tranzactii sunt semnificative si nu au fost încheiate în conditii normale de piata. Informatiile referitoare la tranzactii individuale pot fi agregate dupa natura lor, cu exceptia cazului când informatia separata este necesara pentru o întelegere a efectelor tranzactiilor cu entitatea legata, asupra pozitiei financiare a entitatii raportoare.

  Entitatile legate au semnificatia prevazuta de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene. 9.2.2. Informatii referitoare la elementele de bilant

  Notele explicative trebuie sa cuprinda:

  a) duratele de viata utila sau ratele de amortizare utilizate;

  b) metodele de amortizare utilizate;

  c) cresterile de valoare a imobilizarilor, cu indicarea separata a acelora

  aparute din procesul de dezvoltare interna;

  d)valoarea imobilizarilor necorporale în curs.

  Atunci când imobilizarile necorporale prezentate în bilant cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate urmatoarele informatii:

  a) perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaza sa fie amortizata; si

  b) motivele care au determinat recunoasterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.).

  În cazul în care fondul comercial achizitionat de catre o entitate este prezentat în bilant la imobilizari necorporale, atunci perioada aleasa pentru amortizarea acestuia si motivele pentru care a fost aleasa acea perioada trebuie sa fie prezentate în notele explicative.

  Notele explicative trebuie sa prezinte, pentru fiecare grupa de imobilizari corporale, urmatoarele informatii:

  a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluata). Daca s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentata pentru fiecare grupa în parte valoarea contabila bruta a respectivei grupe;

  b) metodele de amortizare folosite;

  c) valoarea imobilizarilor corporale în curs.

  În cazul în care elementele imobilizarilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data si conditiile de efectuare a reevaluarii.

  Se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, obligatiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numarului acestora si a drepturilor pe care le confera.

  O entitate prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze importanta instrumentelor financiare pentru pozitia si performanta sa financiara.

  Se specifica toate situatiile în care entitatea a depus garantii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii în favoarea unui tert, mentionându-se, de asemenea si valoarea acestora.

  În cazul existentei de garantii, o entitate prezinta:

  – valoarea contabila a activelor financiare pe care le-a gajat drept garantii reale pentru datorii sau datorii contingente; si

  – termenii si conditiile aferente gajarii.

  Când o entitate detine garantii reale si are dreptul de a vinde sau regaja garantia reala în lipsa imposibilitatii de respectare a obligatiilor de catre proprietarul garantiei reale, aceasta prezinta:

  – valoarea justa a oricaror astfel de garantii reale vândute sau regajate, si daca entitatea are sau nu obligatia de a le returna; si

  – termenii si conditiile asociate cu utilizarea garantiilor reale.

  Pentru împrumuturile de plata recunoscute la data de raportare, o entitate prezinta:

  – detaliile oricaror neexecutari ale obligatiilor privind durata principalului, dobânda, conditiile de rambursare a acelor împrumuturi de plata;

  – încalcari ale conditiilor aferente acordului de împrumut, care permit creditorului sa solicite rambursarea accelerata. Informatiile nu se solicita daca încalcarile au fost remediate sau conditiile împrumutului au fost renegociate la data de raportare sau înainte de aceasta;

  – valoarea contabila a împrumuturilor de plata, pentru care nu a fost onorata obligatia la data de raportare; si

  – daca obligatia neexecutata a fost remediata sau daca au fost renegociate conditiile împrumuturilor de plata, înainte ca situatiile financiare sa fie autorizate pentru emitere.

  Se prezinta în notele explicative costul de achizitie sau costul de productie al stocurilor evidentiate în bilant si metodele de evaluare a stocurilor.

  Daca, în situatii exceptionale, administratorii decid sa modifice metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate urmatoarele informatii:

  a) motivul modificarii metodei; si

  b) efectul financiar asupra rezultatului exercitiului financiar.

  Trebuie prezentata, de asemenea, valoarea stocurilor gajate în contul datoriilor.

  O entitate trebuie sa prezinte în notele explicative subclasificari ale creantelor prezentate în bilant, clasificate într-o maniera corespunzatoare activitatii desfasurate, iar sumele de încasat de la entitatile afiliate si întreprinderile asociate trebuie prezentate separat.

  În notele explicative se mentioneaza sumele datorate de entitate care devin exigibile dupa o perioada mai mare de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor entitatii acoperite cu garantii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii si formei garantiilor. Aceste informatii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilantier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilant prevazut de prezentele reglementari.

  În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exercitiului financiar valori mobiliare, se prezinta urmatoarele informatii:

  a) tipul valorilor mobiliare emise;

  b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune si suma primita.

  În cazul în care obligatiunile emise de o entitate sunt detinute de o persoana nominalizata sau împuternicita de catre acea entitate, în notele explicative se mentioneaza valoarea nominala a obligatiunilor respective si

  valoarea contabila a acestora.

  În cazul obligatiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezinta urmatoarele informatii:

  a) valoarea exacta sau estimata a acelei obligatii;

  b) natura juridica a obligatiei si efectul acesteia;

  c) daca entitatea a depus o garantie semnificativa cu privire la acea

  obligatie si, în caz afirmativ, natura acelei garantii.

  De asemenea, se prezinta informatii referitoare la alte obligatii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situatia economica a entitatii.

  Pentru orice garantie semnificativa care a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata. Valoarea totala a oricaror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute în bilant, trebuie sa fie prezentate în mod clar în notele explicative, în masura în care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatii.

  Orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

  Daca în timpul exercitiului financiar o suma este transferata la sau de la provizioane, urmatoarele informatii se prezinta în notele explicative:

  a) valoarea provizioanelor la începutul exercitiului financiar;

  b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul

  exercitiului financiar;

  c) natura, sursa sau destinatia oricaror astfel de transferuri;

  d) valoarea provizioanelor la sfârsitul exercitiului financiar.

  Capitalul entitatii

  Referitor la capitalul entitatii se ofera urmatoarele informatii:

  a) daca entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris;

  b) daca, conform actului de înfiintare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum si valoarea capitalului subscris în momentul înfiintarii entitatii sau în momentul autorizarii entitatii pentru începerea

  activitatii si în momentul oricarei modificari a capitalului autorizat;

  c) numarul si valoarea actiunilor subscrise în cursul exercitiului financiar în limitele unui capital autorizat.

  În întelesul prezentelor reglementari, prin capital autorizat se întelege suma maxima a capitalului subscris potrivit statutului sau adunarii generale;

  d) daca exista mai multe clase de actiuni sau parti sociale, numarul si valoarea nominala pentru fiecare clasa.

  În întelesul prezentelor reglementari, prin clasa de actiuni sau parti sociale se întelege o grupare în functie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.

  În cazul în care capitalul social cuprinde si actiuni rascumparabile, se furnizeaza urmatoarele informatii:

  a) data cea mai apropiata si data limita la care entitatea poate rascumpara respectivele actiuni;

  b) daca acele actiuni trebuie rascumparate obligatoriu sau daca rascumpararea este la alegerea entitatii sau a actionarilor;

  c) daca trebuie platita o prima de rascumparare si, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.

  În ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor, se furnizeaza urmatoarele informatii:

  a) numarul, descrierea si valoarea actiunilor care fac obiectul exercitarii acestor drepturi;

  b) perioada pe parcursul careia drepturile pot fi exercitate;

  c) pretul care trebuie platit pentru actiunile distribuite.

  Pentru fiecare categorie de rezerve inclusa în capitalurile proprii, se descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

  Informatii referitoare la elementele din contul de profit si pierdere

  Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activitati si pe piete geografice, în masura în care aceste segmente si piete difera substantial unele fata de altele, tinând seama de modul de organizare a vânzarii de produse si a furnizarii de servicii rezultate din activitatile curente ale entitatii.

  Prin segment de activitate se întelege o componenta distincta a entitatii care este angajata în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.

  Factorii care vor fi luati în considerare în determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt:

  a) natura produselor si serviciilor;

  b) natura proceselor de productie;

  c) tipul sau clasa de clienti pentru produse sau servicii;

  d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea

  serviciilor; si

  e) daca este posibil, caracterul mediului economic.

  Un segment geografic este o componenta distincta a unei entitati care este angajata în furnizarea de produse si servicii într-un mediu economic specific si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de

  acelea ale componentelor care opereaza în alte medii economice.

  Factorii care vor fi luati în considerare în identificarea segmentelor geografice includ:

  a) similaritatea conditiilor economice si politice;

  b) legatura între operatiile din diferite zone geografice;

  c) apropierea operatiilor;

  d) riscuri speciale asociate operatiilor dintr-un domeniu specific;

  e) reguli de control privind schimbul valutar; si

  f) riscurile valutare aferente.

  Riscurile si beneficiile unei entitati sunt influentate atât de localizarea geografica a operatiilor desfasurate (locul unde sunt produse bunurile), cât si de localizarea pietelor acesteia (locul unde sunt vândute produsele).

  Un singur segment de activitate nu include produse si servicii cu riscuri si beneficii ce difera în mod semnificativ. În mod similar, un segment geografic nu include operatii în medii economice cu riscuri si beneficii ce difera în mod semnificativ.

  Informatiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate si segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

  Se prezinta în mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exercitiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru

  alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanta fiscala si totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii decât cele de audit statutar.

  În notele explicative trebuie incluse informatii privind numarul mediu de persoane angajate în cursul exercitiului financiar, defalcat pe categorii si, daca acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit si

  pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar.

  Se mentioneaza suma indemnizatiilor acordate în exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere în virtutea responsabilitatilor acestora, precum si orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru fostii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

  Se prezinta suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, principalelor conditii si a oricaror sume restituite, precum si a

  angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

  Se prezinta masura în care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile de evaluare prevazute de prezentele reglementari, a fost efectuata în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obtinerii de facilitati fiscale.

  Atunci când influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativa, trebuie prezentate detalii.

  Se prezinta diferenta dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferenta exercitiului financiar curent si exercitiilor financiare precedente si suma impozitelor ramasa de plata pentru aceste exercitii, cu

  conditia ca aceasta diferenta sa fie semnificativa pentru obligatiile fiscal viitoare.

  De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat în declaratia de impozit pe profit.

  În notele explicative trebuie sa se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinatii, astfel:

  a) sumele repartizate la rezerve;

  b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii

  precedenti;

  c) dividende;

  d) alte repartizari.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: