Notele explicative la situatiile financiare anuale – informatii utile

Notele explicative trebuie:

a) să prezinte informatii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situatiilor financiare anuale úi despre politicile contabile folosite;

b) să ofere informatii suplimentare care nu sunt prezentate în bilant, contul de profit si pierdere si, după caz, în situatia modificărilor capitalurilor proprii si/sau situatia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru întelegerea oricărora dintre acestea.

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situatiile financiare anuale trebuie să existe informatii aferente în notele explicative.

Notele explicative trebuie să cuprindă informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale si metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru elementele incluse în situatiile financiare anuale care sunt sau au fost initial exprimate în monedă străină (valută), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda natională.

În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informatii:

a) denumirea si sediul social ale fiecăreia dintre entitătile în care entitatea detine fie direct, fie printr-o persoană care actionează în nume propriu, dar în contul entitătii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel putin 20%, prezentând:proportia de capital detinută, valoarea capitalului si rezervelor, profitul sau pierderea entitătii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale. Informatiile privind capitalul, rezervele si profitul sau pierderea entitătii în care se detine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importantă neglijabilă ;

b) denumirea, sediul principal sau sediul social si forma juridică ale fiecăreia dintre entitătile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informatii pot fi omise dacă sunt doar de o importantă neglijabilă;

Notele explicative trebuie să mentioneze:

a) denumirea si sediul social ale entitatii care întocmeste situatiile financiare anualecconsolidate ale celui mai mare grup de entităti din care face parte entitatea în calitate de filială;

b) denumirea si sediul social ale entitătii care întocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităti din care face parte entitatea în calitate de filială si care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităti prevăzute anterior.

c) locul de unde pot fi obtinute copii ale situatiilor financiare anuale consolidate; Trebuie să se mentioneze, totodată, dacă situatiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.

Următoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor întelegere:

a) denumirea entitătii care face raportarea;

b) faptul că situatiile financiare anuale sunt proprii acesteia si nu grupului;

c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situatiile financiare anuale;

d) moneda în care sunt întocmite situatiile financiare anuale;

e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).

O entitate prezintă următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situatiile financiare anuale:

a) locul principal unde îsi desfăsoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial;

b) o descriere a naturii activitătii desfăúurate si principalele domenii de activitate;

c) denumirea societătii-mamă si cea a detinătorului final în cadrul grupului (dacă este cazul);

d) orice altă informatie care, în opinia directorilor si administratorilor, ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra entitătii.

Notele explicative prezintă natura si scopul comercial ale angajamentelor entitătii, care nu sunt incluse în bilant, si impactul financiar al acelor angajamente asupra entitătii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea pozitiei financiare a entitătii.

Sursa: OMFP 3055/2009

Oana Tomoiaga

 

Articole similare

Comentariul tau aici