Nou! Microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar- OUG 61/06.05.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 458 din 06.05.2022 s-a publicat OUG nr. 61 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Aceasta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014—2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.
Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență cuprind:
a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri.

Microgranturi

Microgranturile au valoarea de 5.000 de euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu
contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN
REV 2 prevăzute în anexă;
b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu activitate economică în domeniile
de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă.


Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie
2019;
b) au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la lit. b);
c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.

Beneficiarii pot utiliza microgranturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității
curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de
arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării
activității curente/operaționale;
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor din domeniul industriei agroalimentare


Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor, societăților agricole, cooperativelor agricole, grupului de producători, organizațiilor de producători, cu activitate autorizată într-unul din codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.
Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor
financiare depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării
grantului pentru capital de lucru, cofinanțare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni
de la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri
sau/și zilieri;
d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de
31 decembrie 2019.

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format
electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de
arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării
activității curente/operaționale;
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

LISTA domeniilor de activitate eligibile (CAEN REV 2)
Secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit

0111 — Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 — Cultivarea orezului
0113 — Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0116 — Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 — Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 — Cultivarea strugurilor
0124 — Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
0125 — Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126 — Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 — Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 — Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 — Cultivarea altor plante permanente
0130 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0141 — Creșterea bovinelor de lapte
0142 — Creșterea altor bovine
0143 — Creșterea cailor și a altor cabaline
0145 — Creșterea ovinelor și caprinelor
0146 — Creșterea porcinelor
0147 — Creșterea păsărilor
0149 — Creșterea altor animale
0150 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0161 — Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162 — Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 — Activități după recoltare
0164 — Pregătirea semințelor
0311 — Pescuitul maritim
0312 — Pescuitul în ape dulci
0321 — Acvacultura maritimă
0322 — Acvacultura în ape dulci
Secțiunea C — Industria prelucrătoare 10 — Industria alimentară
1011 — Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 — Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 — Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 — Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 — Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 — Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 — Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 — Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 — Fabricarea înghețatei
1061 — Fabricarea produselor de morărit
1062 — Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 — Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 — Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
1081 — Fabricarea zahărului
1082 — Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 — Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 — Fabricarea condimentelor ingredientelor
1085 — Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 — Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 — Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1106 — Fabricarea malțului
1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
1721 — Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.

Articole similare

Comentariul tau aici