Nou! Normele de acordare a majorarii drepturilor salariale in cazul neacordarii de zile libere parintilor din unitatile sanitare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 50 din 17 ianuarie 2022, s-a publicat Ordinul 83 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Context:

OUG nr. 110 din 2 octombrie 2021privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 prevede ca se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară, denumite în continuare unități de învățământ, care se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022.

Aceasta ordonanta mai prevede la art.7 alin.(4) ca, in cazul angajatilor din unitatile sanitare publice, in situația în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (2), cu condiția respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) și c).

Angajații din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.

Ce prevede noul act normativ?

Personalul din unitățile sanitare beneficiază de o singură majorare, indiferent de numărul copiilor înscriși în cadrul unei
unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară.

Persoanele care se consideră eligibile pentru acordarea majorării salariale înaintează până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare, conducerii unității sanitare în care sunt încadrate cererea de acordare a majorării salariale, însoțită de următoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului, în copie;
b) certificatul/certificatele de naștere al/ale copilului/copiilor sau documentele care atestă calitatea de părinte, în copie;
c) certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie, după caz;
d) adeverința eliberată de medicul de familie/medicul specialist, pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021, în copie, după caz;
e) declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat
la locul de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021, că nu a
beneficiat de majorare salarială acordată în condițiile art. 7 alin. (4) din același act normativ și că nu se află în una dintre
situațiile prevăzute de același act normativ. În cazul în care părintele se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din
Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarația
pe propria răspundere a celuilalt părinte nu este necesară;
f) declarație pe propria răspundere a solicitantului, care cuprinde și angajamentul de a restitui sumele încasate cu titlu
necuvenit;
g) cererea de acordare de zile libere în baza art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021, care nu a
fost aprobată de conducerea unității, după caz; h) decizia conducerii unității/instituției de învățământ prin care a fost stabilită limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitatea de învățământ ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ, în copie, după caz.

Pentru efectuarea plății majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele anexate, se transmite de către secretariatul unității sanitare către structura de specialitate care asigură plata, până la data de 6 a lunii curente.

Articole similare

Comentariul tau aici