Noua procedura de inregistrare la cerere in scop de TVA valabila de la 1 februarie 2015

Baza legala : Ordinul nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr. 32/2015.

Data intrarii in vigoare : 1 februarie 2015

Prevederi :   se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA precum si continutul documentelor : cerere de înregistrare în scopuri de TVA, decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9.1) din Codul fiscal de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:

a) au fost declarate inactive (cf art. 78.1 din OG nr. 92/2003) sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;

b) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte;

c) nu au depus niciun decont de taxă;

d) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată;

e) persoanele impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică;

Declaratia 099

Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9.1) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.” însoţit de o documentaţie prevăzută mai jos , la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Formular 088

În cazul persoanelor impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare se depune însoţită şi de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088), potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Verificarea cererii

După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA.

·         Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării;

În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, pentru corectarea şi/sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

·         În cazul în care cererea şi documentaţia prevăzută de lege sunt corecte şi complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedură, întocmeşte: referatul si proiectul deciziilor de inregistare sau respingere,

·         Deciziile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

·         După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9.1) lit. a) din Codul fiscal
În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării.

Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului, însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088) şi de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9.1) lit. b) din Codul fiscal
În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 153 alin. (9.1) lit. b) din Codul fiscal.

Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului, însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088) şi de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9.1) lit. c) din Codul fiscal
Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare însoţită de:

a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen;

b) o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;

c) declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088), în cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului;

d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul societăţilor comerciale înmatriculate în registrul comerţului.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9.1) lit. d) din Codul fiscal
Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru neevidenţierea, în deconturile de taxă depuse, a niciunei operaţiuni realizate, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9.1) lit. d) din Codul fiscal.

În cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului, cererea se depune însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088) şi de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

 Prin completarea casetei corespunzătoare din cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9.1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099), persoana impozabilă declară pe propria răspundere că va desfăşura activităţi economice.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9.1) lit. e) din Codul fiscal a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului
Persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, întrucât nu justificau intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul art. 153 alin. (7.1) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA însoţită de:

– declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088);

– certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.


Articole similare

Comentariul tau aici